The Crowdfunding campaign ”Community in the Centre – so I can have a place to… live” has begun!

*scroll bellow for English 

Počela je crowdfunding kampanja #daimamgdje – želimo stanovnicima Petrinje i Siska pružati sadržaj i mjesto zajedništva koje im trenutno nedostaje!

Od danas pa od 13. listopada traje crowdfunding kampanja „Zajednica u centru – da imam gdje… živjeti“, kojoj je cilj skupiti sredstva za osnivanje i opremanje dva društveno-kulturna centra u Petrinji i Sisku. Društveno-kulturni centri služit će kao nova središta društvenog života u tim zajednicama, davat će stanovnicima sadržaj koji im trenutno nedostaje nakon devastacije potresa, ali će služiti i kao mjesto gdje stanovnici aktivno sudjeluju u kreiranju sadržaj centara te kroje daljnji društveni razvoj ovih sredina. Za osnivanje centara zadužene su Udruga IKS iz Petrinje i Agencija lokalne demokracije Sisak, a u tome ih podržavaju Mreža mladih Hrvatske i Operacija grad.

Cilj kampanje je skupiti 11.400 eura, koliko je potrebno da se opreme prostori tih centara. Oni će, za početak, biti smješteni u dva nova kontejnerska objekta, koji su već osigurani, no ono što nedostaje je oprema. Opremom koja će se kroz ovu kampanju nabaviti, kao što su razglas i ozvučenje, video oprema, rasvjeta te stolci, moći će se organizirati velik broj raznih aktivnosti koji građanima trenutno nedostaje: radionice i edukacije, kulturni događaji, poput projekcija filmova, glazbenih nastupa, izložbi, itd., razni načini pružanja podrške, poput pravnog savjetovanja, psihosocijalne pomoći te volonterske, humanitarne i solidarne aktivnosti. Sredstva se skupljaju preko platforme GoGetFunding. Svaka kuna, tj. euro pomaže u osposobljavanju tih novih prostora i ide isključivo za realizaciju budućih aktivnosti i programa za zajednicu. Zbog toga je izuzetno važna široka podrška građana Hrvatske i šire da se ovaj projekt može ostvariti.

Vrijednost ovog projekta prepoznali su već mnogi građani, koji su do slanja ovog priopćenja uplatili 16% ciljanog iznosa. Samu kampanju su već podržali i poznati poput grupe Hladno pivo, dok će i drugi podržati kampanju u narednim danima. Kampanju su također podržali donacijama koje se koriste kao perkovi na crowdfunding platformi: ACT Printlab d.o.o., Aeroklub Sisak, Aquarius Records, Furche studio, Kajak-Kanu Klub Odra i PDV Records.

Potrebe za ovim centrima izrazili su sami građani Petrinje i Siska, koji su u ovoj video najavi kampanje naglasili za što sve žele „da imaju gdje“: https://www.youtube.com/watch?v=6_YIgmVt1IM. Ovdje građani oba grada, svih dobnih skupina, rodova i interesa, govore što im sve treba u zajednici, od mjesta za vježbu, za učenje novih vještina, za ispunjavanje vremena, za kulturno uzdizanje i, možda najvažnije, za povezivanje s drugima u zajednici. Svoje potrebe su jasno izrazili i mladi iz Petrinje, u sklopu jednog od istraživanja koje je provedeno ususret kampanji (poveznica), gdje je jedna ispitanica rekla: „Prvenstveno nedostaje mjesta za izlaske – prije potresa nismo imali mnogo mjesta za okupljanja, ali i za aktivnosti koje bi se eventualno mogle odvijati, a nakon potresa se zatvorila i tržnica, jedino mjesto u centru gdje bismo se okupljali. U Petrinji bi se koncerti održavali jedino u vrijeme Božića i Lovrenčeva, dok mislim da bi bilo privlačnije, ne samo mladima, već i ostalima kada bi se održavali koncerti barem 5 puta godišnje“. Ovo pokazuje da potrebe sada nisu zapravo drugačije nego što su bile prije potresa, one su samo veće, a potreba za sadržajem u zajednici je već dugotrajna. 

Ispitanica je dodala i da bi „Voljela kada bismo imali koncertne i kino dvorane, muzeje (ali po mogućnosti zanimljivijega sadržaja, koji bi privukao stanovnike drugih gradova), galerije (bez koje smo ostali), ali i organiziranje izložbi“, što su društvene infrastrukture koje su u mnogim gradovima prisutne i uobičajene. Jedan drugi ispitanik iz Siska pak naglašava da centar mora biti inkluzivno i međugeneracijsko mjesto: „Mislim da je važno izbjeglice i manjinske skupine uključiti u rad centra kroz aktivnosti koje jačaju participaciju i interkulturalnu suradnju. Osim toga, trebalo bi raditi s građanima starije životne dobi i misliti na međugeneracijsku solidarnost“. A u temi participacije, mnogi su ispitanici zaključili slično: “Građane ne gledati samo kao konzumente sadržaja nego i one koji sadržaje mogu osmišljavati i provoditi”, što je i bit društveno-kulturnog centra – ne samo za građane, već i s njima kao sudionicima procesa i kreatorima sadržaja.

Jedna mlada osoba iz Petrinje je rekla: “Bilo bi kul da se nešto i za mlade otvori kako spada, da ne ispadamo mladež koja samo visi na mobitelima i u birtijama s lošom glazbom. Grad nam je pun raznih glazbenika, DJ-eva i nadarenih ljudi koji nam mogu pokazati što znaju”. I zbilja, zašto Petrinja ili Sisak ne bi postale nove kulturne i društvene oaze u Hrvatskoj, mjesta koja, poput Zagreba, Splita ili Rijeke, privlače ljude iz drugih gradova ili susjednih država širinom i jedinstvenošću sadržaja koji nude? Mi vjerujemo da to mogu. A nadamo se da se i ostatak Hrvatske s tim slaže.

 

Poveznica na platformu crowdfunding kampanje: https://gogetfunding.com/zajednica-u-centru-da-imam-gdje-zivjeti/

Cijeli video crowdfunding kampanje: https://www.youtube.com/watch?v=byqGUsXJDCw

Facebook stranica kampanje: https://www.facebook.com/daimamgdje

Kontakt za medije:

Ivona Eterović, ivona@mmh.hr, 099/637-9376

______________________________________________________________

The crowdfunding campaign #daimamgdje has started – we want to provide citizens of Petrinja and Sisak with content and a ‘community’ place that they currently lack!

From today until October 13th, the crowdfunding campaign “Community in the Centre – so I can have a place to… live!” is open and  aims to raise funds for the establishment and equipping of two socio-cultural centres in Petrinja and Sisak. Socio-cultural centres will serve as new centres of social life in these communities, will provide residents with content they currently lack after the earthquake devastation, but will also serve as a place where residents actively participate in creating content and tailor further social development of these areas. Organisations Association IKS from Petrinja and Local Democracy Agency Sisak are in charge of establishing the centres, and they are supported in the process by the Croatian Youth Network and Operation City.

The goal of the campaign is to raise 11,400 euros, which is needed to equip the premises of these centres. They will, for a start, be housed in two new container facilities, which are already secured, but what is missing is the equipment. The equipment that will be procured through this campaign, such as loudspeakers and sound systems, video equipment, lighting and chairs, will enable the organisation of various activities that citizens currently lack: workshops and education, cultural events such as movie screenings, music performances, exhibitions, etc., various ways of providing support to the community, such as legal advice, psychosocial assistance and volunteer, humanitarian and solidarity activities. Funds are raised through the GoGetFunding platform. Every kuna, dollar or euro, will help to enable these new spaces and will be used exclusively for the realisation of future activities and programs for the community. Therefore, the broad support of citizens of Croatia and beyond is extremely important for this project to be realised.

The value of this project has already been recognised by many citizens, who have donated 16% of the target amount in advance of this announcement and crowdfunding launch. The campaign itself has already been supported by celebrities such as the “Hladno pivo” rock group, while others will support the campaign in the coming days. The campaign was also supported by donations used as perks on the crowdfunding platform from the following donors: ACT Printlab d.o.o., Aeroklub Sisak, Aquarius Records, Furche studio, Kayak-Canoe Club Odra and PDV Records.

The need for these centres was expressed by citizens of Petrinja and Sisak, who in this video announcement of the campaign emphasized what they want to “have a place to (do)”:https://www.youtube.com/watch?v=6_YIgmVt1IM&t=2s Here, citizens of both cities, of all ages, genders and interests, say what they need in the community, from places to practice, to learn new skills, to fill time, for cultural uplifting and perhaps most importantly, to connect with others in the community. Young people from Petrinja also clearly expressed their needs, as part of a survey conducted in response to the campaign (link), where one respondent said: “Primarily, there is a lack of places to go out to – before the earthquake we didn’t have many places to gather, and after the earthquake the market closed, the only place in the centre where we would gather. In Petrinja, concerts would be held only at Christmas and Lovrenčevo, while I think it would be more attractive, not only to young people, but also to others, if concerts were held at least 5 times a year. This shows that the needs are not really different now to what they were before the earthquake, they are only greater, and the need for content in the community is already long-standing.

One respondent added that she would “like to have concert and cinema halls, museums (but possibly more interesting content, which would attract residents of other cities), galleries (now destroyed), but also the organisation of exhibitions”, which are social infrastructures present and common in many cities. Another respondent from Sisak emphasizes that the centre must be an inclusive and inter-generational place: “I think it is important to include refugees and minority groups in the work of the centre through activities that strengthen participation and intercultural cooperation. In addition, we should work with the elderly and think about inter-generational solidarity.” And on the topic of participation, many respondents concluded similarly: “Citizens should not only be seen as content consumers but also those who can design and implement content”, which is the essence of the socio-cultural centre – citizens as participants in the process and content creators.

One young person from Petrinja said: “It would be cool to open something for young people as it should be, so that we don’t turn out to be young people who just hang out on mobile phones and in pubs with bad music. Our city is full of various musicians, DJs and talented people who can show us what they know ”.

And really, why wouldn’t Petrinja or Sisak become new cultural and social oases in Croatia, places that, like Zagreb, Split or Rijeka, attract people from other cities or neighbouring countries with the breadth and uniqueness of the content they offer? We believe they can. And we hope that the rest of Croatia, along with our international friends and partners, can agree with that.

 

Link to the crowdfunding campaign platform: https://gogetfunding.com/zajednica-u-centru-da-imam-gdje-zivjeti/#

Full video crowdfunding campaign: https://www.youtube.com/watch?v=byqGUsXJDCw

Campaign Facebook page: https://www.facebook.com/daimamgdje

Media contact:

Ivona Eterović, ivona@mmh.hr, 099 / 637-9376

 

The project “Community in the centre – socio-cultural centres as spaces of community and solidarity” was supported with € 4,986.69 financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA and Norwegian grants.