Započeo novi projekt „MREŽA SOLIDARNOSTI – MREŽA NADE”

Početkom listopada 2021 s provedbom je započeo projekt „MREŽA SOLIDARNOSTI – MREŽA NADE” koji će se provoditi na području Petrinje i šire okolice te će trajati šest mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 14. 972,82 €, a projekt je financiran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške kroz javni poziv za ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Projekt doprinosi učinku unapređenju rada i povećanju kapaciteta civilinog društva na potresom najteže pogođenim prostorima.

Udruga IKS će vršiti terenske posjete lokalnim sredinama, pružati podršku lokalnim OCD-ima za učinkovitiji i bolji rad u zajednici. Razorni potres koji se desio krajem 2020. godine učinio je velike materijalne štete i uništio brojne objekte, prioritetetne potrebe korisnika su one za socijalnim uslugama, unaprjeđenjem zajednica te adresiranjem problema siromaštva i socijalne isključenosti. Uz to se joškao ključno  javilo pitanje stambenog zbrinjavanja i obnove javne infrastrukture.

Projekt za cilj ima jačanje kapaciteta civilnog društva u gradovima i općinama na području Banije/Banovine. Udruga IKS će kroz aktivnosti uspostave lokalnih koordinacija prenijeti svoje znanje i iskustvo te služiti kao podrška za bolje integriranje zajednice, organiziranje humanitarnih i socijalnih usluga te organizacijui kooridnaciju  volontera.  Potrebno je da se civilno društvo angažira na obnovi društvenog i ekonomskog života u Petrinji i drugim gradovima SMŽ. Da bi to bilo moguće potrebno je sustavno i kvalitetno djelovanje organizacija civilnog društva kao i da iste imaju uvid potreba krajnjih korisnika svojih programa kako bi ponudile artikulirana rješenja. 

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge za promicanje informatike, kulture i suživota.

 

Projekt „Mreža solidarnosti-mreža nade“ je podržan sa 14.972,87 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

 

_________________________________________

 

At the beginning of October 2021, the implementation of the project “SOLIDARITY NETWORK – NETWORK OF HOPE” began. The project will be implemented in the area of ​​Petrinja and its wider surroundings and will last for six months. The total value of the project is € 14,972.82, and the project is funded by the financial mechanisms of the European Economic Area and the Kingdom of Norway through a public call for ad hoc action projects of the Fund for Active Citizens in Croatia. The project contributes to the impact of improving the work and increasing the capacity of civil society in the earthquake-stricken areas.

The Association IKS will conduct field visits to local communities, provide support to local NGOs for more efficient and better work in the community. The devastating earthquake that occurred at the end of 2020 caused great material damage and destroyed many facilities, the priority needs of users are those for social services, the improvement of communities and addressing the problems of poverty and social exclusion. In addition, the issue of housing and renovation of public infrastructure was crucial.

The project aims to strengthen the capacity of civil society in cities and municipalities in the area of ​​Banija / Banovina. Through the activities of establishing a local coordination, Association IKS will transfer knowledge and experience and serve as a support for better community integration, organization of humanitarian and social services, and organization and coordination of volunteers. It is necessary for civil society to engage in the renewal of social and economic life in Petrinja and other cities of SMŽ county. In order for this to be possible, systematic and quality action of civil society organizations is needed, as well as for them to have an insight into the needs of the end users of their programs in order to offer articulated solutions.

 

 

The content of this article is the sole responsibility of the Association for the Promotion of Informatics, Culture and Coexistence.

 

thumbnail 300x158 - Započeo novi projekt  „MREŽA SOLIDARNOSTI - MREŽA NADE"