Započeo novi projekt „IKS PODRŠKA“

Sredinom ožujka s provedbom je započeo projekt „IKS PODRŠKA“ koji će se provoditi na području Petrinje i šire okolice te će trajati tri mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 4.968,00 €, a projekt je financiran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške kroz javni poziv za ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Projekt doprinosi učinku ojačane demokratske kulture, građanske svijesti i građanskog angažmana.

Kao partner na ovom projektu uključila se Inkluzivna kuća Zvono iz Belišća uz čiju pomoć ćemo raditi na postizanju cilja organizacije stručne volonterske podrške za djecu osnovnoškolske dobi, obitelji i druge pripadnike ranjivih skupina. Nakon potresa snage 6.4 po
Richteru, koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije 29. prosinca 2020. godine više nego ikada potrebna je pomoć volontera na ovom području. Potrebe ljudi nakon potresa su se uvelike promijenile te ćemo kroz ovaj projekt raditi prvo na mapiranju potreba korisnika te na razvijanju kvalitetnih volonterskih programa, planirano je i organiziranje pomoći u učenju za osnovnoškolsku djecu te pružanju psiholsocijalne pomoći za ranjive skupine.

Na području pogođenom potresom većina građanskih inicijativa i udruga ostalo je bez prostora za djelovanje i pružanje pomoći ranjivim skupinama, jačanje demokratske kulture i građanskog angažmana. Najveći cilj na koje Udruga IKS sada radi je pružanje podrške ljudima na prostoru SMŽ kako bi smanjili postotak iseljavanja ljudi i održali integritet zajednice. Sve naše aktivnosti, projekti i napori usmjereni su upravo osiguranju osnovnih životnih uvjeta te razvoju socijalnih usluga, kao i podršci drugih organizacija civilnog društva koje rade na ovom području a posebno se veselimo provedbi ovog projekta.

Projekt „IKS PODRŠKA“ je podržan sa 4.968,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

 

In mid-March, the implementation of the project “IKS SUPPORT” began, which will be conducted in Petrinja and the surrounding area and will last for three months. The total value of the project is € 4,968.00, and the project is funded by the financial mechanisms of the European Economic Area and the Kingdom of Norway through a public call for ad hoc action projects of the Fund for Active Citizenship in Croatia. The project contributes to the impact of a strengthened democratic culture, civic awareness and civic engagement.

As a partner in this project, the Inclusive House Zvono from Belišće joined, with whose help we will work on achieving the goal of organizing professional volunteer support for primary school children, families and other members of vulnerable groups. After an earthquake of 6.4 on Richter scale, who hit the Sisak-Moslavina County area on December 29th 2020, the help of volunteers in this area is needed more than ever. The needs of people after the earthquake have changed greatly and through this project we will work first on mapping the needs of users and developing quality volunteer programs, it is planned to organize learning assistance for primary school children and provide psychosocial assistance for vulnerable groups.

In the quake-hit area, most civic initiatives and associations have been left without space to work and provide assistance to vulnerable groups, strengthen democratic culture and civic engagement. The biggest goal that the Association IKS is working on providing support to people in the Sisak-moslavima county area in order to reduce the percentage of people emigrating and maintain the integrity of the community. All our activities, projects and efforts are focused on ensuring basic living conditions and the development of social services, as well as the support of other civil society organizations working in this area, and we are especially looking forward to the implementation of this project.

The project “IKS SUPPORT” was supported with € 4,968.00 financial support from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA and Norwegian grants. The content of this article is the sole responsibility of the Association IKS and does not necessarily reflect the views of donor countries and the Fund Manager.