SPONA – održane uvodne edukacije za volontere u Petrinji i Sisku

Udruga IKS s partnerima s nositeljima Ambidekster klubom iz Zagreba te partnerima; Nansen dijalog centrom, , SOS Rijeka – centrom za nenasilje i ljudska prava, LORI i Udrugom za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“  provodi projekt SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama. 

Kroz projekt će 6 organizacija civilnog društva biti pripremljeno za rad s mladima u kriznim situacijama i to osobito za rad s mladima iz ranjivih skupina koje se nalaze u riziku od socijalne isključenosti.

Svrha projekta je doprinijeti društvenom razvoju kroz unapređenje učinkovitog djelovanja civilnog društva u odgovoru na potrebe lokalne zajednice i to osobito u kriznim situacijama.  Ciljevi projekta su unaprijediti kapacitete partnerskih organizacija za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice u području socijalnog uključivanja mladih iz skupina u riziku socijalne isključenosti, osnažiti organizacije civilnog društva i aktivne građanke i građane za učinkovit odgovor na potrebe mladih u kriznim situacijama te doprinijeti odgovoru na lokalne potrebe mladih iz ranjivih skupina i njihovom osnaživanju kroz građanske akcije u kojima su aktivni sami mladi za mlade.

Jedna od projektnih aktivnosti tako je i Uvoda edukacija za volontere u svih 6 zajednica. 

Dana 22.03.2023. održana je radionica za volontere i volonterke u prostoru DKC-a u Petrinji s početkom u 13 sati. Na edukaciji je sudjelovalo 5 mladih osoba te 1 stručnjakinja. Dana 24.03.2023 održana je i uvodna edukacija za mlade volontere u Sisku u prostorijama kluba mladih Skwhat na kojoj je sudjelovalo 6 mladih i jedna stručnjakinja. U uvodnom dijelu su se mlade osobe upoznale s projektu „SPONA – Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama“ te daljnjim aktivnostima u koje se mogu uključiti.  Kroz grupni rad istraživali/e su vlastite interese za volontiranje i društveni angažman, s naglaskom na aktivnosti projekta „SPONA“.

Tijekom edukacije sa sudionicima se razgovaralo o volontiranju, društvenom angažmanu, participaciji mladih kao aktivnih članova zajednice, potrebama zajednice, ranjivim skupinama, socijalnom uključivanju mladih s manje mogućnosti, NEET skupinom, radu s mladima, iskustvima sudionika u formalnim sustavima obrazovanja, percepciji okoline, solidarnosti, etičkom kodeksu i zakonu o volontiranju u RH. Osim navedenog mladi su se upoznali s djelovanjem civilnog društva općenito, načinima i mogućnostima participacije mladih u građanskom djelovanju na lokalnim i nacionalnim razinama te razgovarali o tome što su rizici, posebno oni socijalni.  Tijekom edukacije obradile su se gore navedene i još dodatne teme te se razgovaralo o daljnjim koracima u kontekstu organiziranja javnih građanskih akcija u Petrinji i općenito angažmanu mladih. 

 

Za projekt SPONA pod brojem UP.04.2.1.11.003 osigurano je 487.589,91 kunu od čega je iz Europskog socijalnog fonda osigurano 85%, a iz Državnog proračuna Republike Hrvatske 15% sredstava.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

footer logici Spona 1200x282 1 768x180 1 - SPONA - održane uvodne edukacije za volontere u Petrinji i Sisku

 

Zajedno do fondova EU

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr