„SoMovED“ sastanak partnera iz različitih zemalja u Petrinji

U sklopu međunarodnog projekta Social Education on the Move / Socijalno obrazovanje u pokretu, održali smo prvi sastanak „uživo“. Iako se projekt provodi od 2019. godine, zbog pandemije nismo bili u mogućnosti održati sastanak uživo, do sada. 21.10. partneri su stigli u Hrvatsku i proveli cijeli dan 22.10. u Petrinji i Sisku s djelatnicama udruge IKS. Iznimno smo sretni što smo imali priliku biti domaćini i ugostiti naše partnere iz različitih zemalja. Osim što smo ih napokon uživo upoznali, učili smo jedni od drugih kroz razmjenu životnih i profesionalnih iskustava.

Within our international project Social Education on the Move, we held our first “live” meeting. Although the project has been running since 2019, due to the pandemic we have not been able to organise a live meeting, until now. On the 21.10. partners arrived in Croatia and spent the whole day on the 22.10. in Petrinja and Sisak with employees of Association IKS. We are extremely happy to have had the opportunity to welcome and host our partners from different countries. In addition to finally meeting them live, we learned from each other through the exchange of life and professional experiences.

Imajući na umu ciljeve i metode projekta, raspored sastanka obuhvatio je metodu ISTRAŽIVAČKE ŠETNJE. Ako ste možda primijetili grupu ljudi koja je šetala po Petrinji u petak 22.10. i zastajala na različitim točkama interesa, to nije bio turistički obilazak već edukativna istraživačka šetnja partnera s različitih Fakulteta koji provode programe Socijalnoga rada. Ovaj oblik edukacije, izvan akademskih prostora i učionica, tema je našeg zajedničkog projekta koji ima za cilj studente Socijalnoga rada educirati na terenu, u stvarnim, realnim okruženjima i sa stvarnim korisnicima.  Dokaz da su metode projekta uspješne i vrlo utjecajne, bio je petak u Petrinji. Partneri koji su upoznati kroz projekt s radom udruge IKS, s detaljima o našim zajednicama u kojima radimo, problemima u širem smislu, potresom i svim ostalim podacima, tek su nakon aktivnosti u samoj Petrinji i Sisku stekli puno bolje razumijevanje svih gore navedenih aspekata. Bilo je šokova, iznenađenja, suza i smijeha a dojmovi koje su stekli o našim zajednicama iznimno su pozitivni jer su ipak ljudi ti koji predstavljaju zajednicu.  

With the goals and methods of the project in mind, the meeting schedule included a RESEARCH WALK method. If you perhaps noticed a group of people walking around Petrinja on Friday 22.10., stopping at different points of interest, it was not a tourist group but rather an educational research walk of partners from different Faculties implementing Social Work programs. This form of education, outside of academic spaces and classrooms, is the topic of our joint project that aims to educate Social Work students in the field, in actual realistic environments and with real beneficiaries. Proof that the project methods are successful and very impactful was Friday in Petrinja. Partners who are acquainted through the project with the work of IKS, with details about our communities in which we work, problems in the broadest sense, earthquakes and all other data, only after the activities in Petrinja and Sisak gained a much better understanding of all the above aspects. There were shocks, surprises, tears and laughter and the impressions they gained about our communities are extremely positive, because it is the people who represent the community, after all.

Zahvaljujemo Petrinjcima koji su u prolazu nabacili koju anegdotu i dobru šalu, koji su nas ljubazno i profesionalno dočekali i poslužili tijekom kavica i obroka (koji su bili odlični), na osmjesima u prolazu upućenim našim gostima. Gostoprimstvo, entuzijazam, srdačnost, optimizam i tvrdoglava ustrajnost – karakteristike koje su prevladale prizor ranjenoga grada.

Nakon podužeg obilaska Petrinje, u poslijepodnevnim satima smo se uputili u SKWHAT prostor u Sisku gdje smo održali online sastanak s ostalim partnerima koji nisu bili u mogućnosti doći u Hrvatsku. Ovjde smo također lijepo dočekani i mladi su nam osigurali da sve tehnički i prostorno funkcionira savršeno. Skwhat je impresionirao strance i vratio ih u dane kada su u takvim klubovima provodili svoje slobodno vrijeme i bili inicijatori mnogih zabavnih i kreativnih aktivnosti.

Tijekom sastanka napravili smo reviziju dosadašnjih postignuća i plan za sljedeći period. Projekt se provodi ukupno 36 mjeseci do kraja 2023. godine. TKO je uključen u projekt? Institucije i organizacije iz 10 zemalja (Hrvatska, Češka, Francuska, Italija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska) – 8 sveučilišta; – 2 nevladine organizacije; – 1 poduzeće

We thank the people of Petrinja who, passing by, came up to us with an anecdote or a good joke, who kindly and professionally welcomed us and served us during coffees and meals (which were great), for the smiles in the streets directed towards our guests. Hospitality, enthusiasm, wholeheartedness, optimism and stubborn perseverance – characteristics that prevailed over the scene of the wounded city.

After a long tour of Petrinja, we headed to SKWHAT in Sisak in the afternoon, where we held an online meeting with other partners who were not able to come to Croatia. We were also nicely welcomed here and the young people ensured that everything technically and spatially functioned perfectly. Skwhat impressed our guests and even took some back to the days when they spent their free time in such clubs and were the initiators of many fun and creative activities for youth.

During the meeting, we reviewed project achievements so far and planned for the next period. The project is being implemented for a total of 36 months until the end of 2023. Who is involved in the project? Institutions and organizations from 10 countries (Croatia, Czech Republic, France, Italy, Poland, Portugal, Romania, Turkey, United Kingdom, Netherlands) – 8 universities; – 2 non-governmental organizations; – 1 enterprise.

Projekt „SoMovED“ ima za cilj razviti, implementirati i širiti inovacije u obliku MODELA MOBILNOG SOCIJALNOG OBRAZOVANJA (MmsED) u visokom obrazovanju. Njegov je atribut organiziranje nastavnog procesa u pokretu, izvan sveučilišnih zidova, uz sudjelovanje dionika izvan akademske zajednice (građana, predstavnika institucija i organizacija, aktivista, ljudi kojima prijeti marginalizacija).

Ovaj model kombinira tri važne značajke obrazovnog procesa: 1. POKRETNOST; 2. SUDJELOVANJE; 3. UKLJUČENOST.

Navedene značajke odnose se na sadržaj i oblik osmišljenih nastavnih alata i nastave. Na temelju testiranja, pretpostavljamo da organizacija didaktičke nastave u pokretu, aktivnim sudjelovanjem učenika i drugih ljudi, promiče bolju pripremu za društveni život, uključujući ulogu aktivnog građanina.

MODEL MOBILNOG SOCIJALNOG OBRAZOVANJA uključuje tri metode:

 1. ISTRAŽIVAČKE ŠETNJE; 2. STUDIJSKI POSJETI; 3. OBRAZOVNE IGRE U POKRETU.

PROJEKT UKLJUČUJE SLJEDEĆE AKTIVNOSTI

 1. Provođenje istraživanja mobilnih metoda
 2. Razmjena dobrih praksi u području mobilnog socijalnog obrazovanja.
 3. Izvođenje pilotske nastave koju su ocjenjivali sudionici.
 4. Priprema videozapisa s nastavom (za izradu uobičajenog filma s nastavom).
 5. Izrada priručnika za studente
 6. Izrada vodiča za akademske nastavnike (nastavnički priručnik).
 7. Razvoj tečaja za osposobljavanje MOOC o obrazovanju u pokretu.
 8. Provođenje partnerskih sastanaka i širenje rezultata

POTENCIJALNE DUGOROČNE KORISTI

 1. RAZVIJENA JAKA MREŽA MEĐUNARODNE SURADNJE – zajedničko stvaranje novih projekata.
 2. UKLJUČIVANJE I KORIŠTENJE novog sadržaja KURIKULA odabranih akademskih predmeta – inovativni oblici i alati socijalnog i humanističkog obrazovanja.
 3. UKLJUČUJUĆI nove predmete vezane uz uporabu inovativnih oblika i alata socijalnog i humanističkog obrazovanja.
 4. KORIŠTENJE PUBLIKACIJA KOJE SU REZULTATI PROJEKTA U AKADEMSKOM OBRAZOVANJU (od strane studenata i nastavnika).
 5. UTJECAJ NA INSTITUCIJE PARTNERA prilagođavanjem i primjenom dobrih praksi u nastavi.

Voditelj projekta je sveučilište UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI iz Poljske, a projekt sufinancira program Erasmus+, Ključna aktivnost 2, Suradnja za inovacije i razmjene dobre prakse, specifično područje KA203 – Strateška partnerstva u visokom obrazovanju.

 

The project SoMovED aims to develop, implement and disseminate innovations in the form of the MOBILE SOCIAL EDUCATION MODEL (MmsED) in higher education. Its attribute is the organization of the teaching process on the move, outside the university walls, with the participation of stakeholders outside the academic community (citizens, representatives of institutions and organizations, activists, people threatened by marginalization).

This model combines three important features of the educational process: 1. MOBILITY; 2. PARTICIPATION; 3. INCLUSION.

These features relate to the content and form of designed teaching tools and teaching. Based on testing, we assume that the organization of didactic teaching on the move, with the active participation of students and other people, promotes better preparation for social life, including the role of the active citizen.

THE MOBILE SOCIAL EDUCATION MODEL includes three methods:

RESEARCH WALKS; 2. STUDY VISITS; 3. EDUCATIONAL GAMES ON THE MOVE.

THE PROJECT INCLUDES THE FOLLOWING ACTIVITIES

Conducting research on mobile methods

Exchange of good practices in the field of mobile social education

Conducting pilot classes evaluated by participants

Preparing instructional videos (for making a regular instructional film)

Creating a manual for students

Development of a guide for academic teachers (teacher’s manual)

Development of a MOOC training course on education on the move

Conducting partnership meetings and disseminating results

 

POTENTIAL LONG – TERM BENEFITS

DEVELOPED STRONG NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION – joint creation of new projects.

INCLUSION AND USE OF NEW CURRICULUM CONTENT OF SELECTED ACADEMIC SUBJECTS – INNOVATIVE FORMS AND TOOLS OF SOCIAL AND HUMANITIES EDUCATION.

INCLUDING new subjects related to the use of innovative forms and tools of social and humanistic education.

USE OF PUBLICATIONS WHICH ARE THE RESULTS OF THE PROJECT IN ACADEMIC EDUCATION (by students and teachers).

INFLUENCE ON PARTNER INSTITUTIONS by adapting and applying good teaching practices.

 

The project leader is UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI from Poland, and the project is co-financed by the Erasmus + program, Key Activity 2, Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practice, specific area KA203 – Strategic Partnerships in Higher Education.

 

The pictures were sent to us by the Polish team – the project managers, so here we enclose the rest.

 

Slike su nam poslane od Poljskog tima – voditelja projekta pa vam ovdje prilažemo i ostatak.