Mladi i Mobilni

*scroll below for the english version*

 

“Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu” vjerojatno je jedna od najpoznatijih Gandhijevih rečenica, ali, zapravo, jesmo li ikada razmišljali o tome koju promjenu želimo vidjeti u svijetu? Ovo smo pitanje postavili učenicima Srednje škole Viktorovac u Sisku koji su sudjelovali u našoj radionici namijenjenoj promicanju građanskog aktivizma i europskih prilika za mobilnost među mladim naraštajima.

U sklopu Eurodeskove Time to Move kampanje, Udruga IKS je učenicima predstavila mogućnosti mobilnosti koje je EU osmislila za mlade generacije. Sudionici su morali pronaći online informacije o programu Erasmus+, volontiranju kroz Europske snage solidarnosti i projekte solidarnosti te Discover EU incijative, a potom su ih prezentirati svojim kolegama iz razreda. Radeći u grupama, učenici su uvidjeli koliko imaju mogućnosti za iskustvo u inozemstvu i širenje vidika. Mobilnost je temeljno ljudsko pravo koje EU promiče među mladima, ali u isto vrijeme EU prepoznaje važnost mladih za lokalne zajednice. Iz tog razloga, projekti solidarnosti osmišljeni su za podršku skupinama mladih koji bi željeli promovirati smislene aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici kako bi se suočili s problemima vezanim uz velike teme kao što su okoliš, diskriminacija i rasizam, demokratsko sudjelovanje te kreativnost i kultura.

Zamolili smo učenike da “razmišljaju globalno” i da identificiraju koji su danas glavni problemi u našem društvu. Problemi okoliša i diskriminacije istaknuti su kao glavni, međutim, iako se često prikazuju kao globalni problemi s kojima se treba suočiti na međunarodnom planu, pojedinci mogu imati veliku ulogu u lokalnim zajednicama. Iz tog razloga, zamolili smo sudionike da razmisle kako „djelovati lokalno” i radom u grupama osmisle neke aktivnosti usmjerene na suočavanje s rasizmom i diskriminacijom, ili ekološkim pitanjima.

Zahvaljujući ovoj radionici učenici su shvatili da imaju ulogu u stvaranju boljeg društva i brizi o našem planetu. Mlade generacije su još jednom pokazale svoju osjetljivost prema globalnim temama i zahvaljujući projektima solidarnosti mogu imati koristi od potpore EU-a fondova za provedbu vlastitih projekata. Demokratsko sudjelovanje je ključ da “ostavimo svijet boljim nego što smo ga našli”, sada samo trebamo prihvatiti izazov.

 

 

“Be the change you want to see in the world” is probably one of the most famous Gandhi’s sentences, but, actually, did we ever think about which change we want to see in the world? We asked this question to the students of the High School Viktorovac in Sisak who took part in our workshop designed to promote civic participation and European mobility opportunities among young generations.

Within the Time to Move campaign of Eurodesk metwork, IKS Association presented to students the mobility options which EU designed for young generations. Participants had to find online information about Erasmus+, European Solidarity Corps volunteering and Solidarity Projects, and Discover EU initiative programs and to present them to their classmates. Working in groups, students realized how many possibilities they have for making an experience abroad and to broad their horizons. Mobility is a fundamental human right which EU promotes among young people but, at the same time, the EU recognizes the importance of youth for local communities. For this reason, Solidarity Projects are designed for supporting groups of youngsters who would like to promote meaningful activities in their local community in order to face issues linked to central topics such as environment, discrimination and racism, democratic participation and creativity and culture.

We asked to students to “think globally” and to identify which are the main issues nowadays in our society. Environmental and discrimination problems have been underlined as the main ones, however, even if they are often depicted as global issues which should be faced internationally, single persons can have a big role in local communities. For this reason, we asked to participants to think how to “act locally” and to design, in groups, some activities aimed to face racism and discrimination, or environmental issues.

Thanks to this workshop, students understood that they have a role in creating a better society and in taking care of our planet. Young generations demonstrated once again their sensitivity towards central topics and, thanks to the Solidarity Projects, they can benefit from the EU support and funds for implementing their own projects. Democratic participation is the key to “leave the world better than we found it”, now we just need to take up the challenge.

 

Udruga IKS kao Eurodeskov multiplikator sudjeluje u radu europske Eurodesk mreže koja informira mlade o mogućnostima za mobilnost, europskim programima i natječajima. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

As a Eurodesk multiplier, Association IKS participates in the work of the European Eurodesk network, which informs young people about mobility opportunities, European programs and open calls. The content of this article is a sole responsibility of Association IKS.