Početak provedbe projekta ”Zajednica u centru – društveno-kulturni centri kao prostori zajedništva i solidarnosti”

S veseljem najavljujemo kako započinje provedba projekta pod nazivom ”Zajednica u centru – društveno-kulturni centri kao prostori zajedništva i solidarnosti”, koji je financiran kao ad hoc akcijski projekt u sklopu Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (projekt je sufinanciran sredstvima financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške). Projekt provodi Mreža mladih Hrvatske u partnerstvu s Udrugom IKS, Agencijom lokalne demokracije Sisak i Operacijom grad.

Provedba projekta trajat će do 30. lipnja 2021. godine, a u sklopu projekta bit će provedene sljedeće aktivnosti:

  • Zagovaranje važnosti osnivanja društvenog-kulturnog centra kao odgovora na kriznu situaciju
  • Pokretanje procesa osnivanja platforme za društveno-kulturni centar
  • Promocija društveno-kulturnih centara i crowdfunding kampanja za osnivanje društveno-kulturnog centra

Projekt ”Zajednica u centru – društveno-kulturni centri kao prostori zajedništva i solidarnosti” je podržan sa 4.986,69 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Izuzetno smo sretni što smo dobili financijsku podršku za naš projekt jer smatramo da je njegova provedba od velikog značaja za osnaživanje Sisačko-moslavačke županije. Sisačko-moslavačka županija je i prije pandemije i razornog potresa bila jedno od najmanje razvijenih područja Hrvatske. Nakon potresa njeno zaostajanje za drugim županijama postalo je još više naglašeno. Želimo pružiti podršku lokalnim OCD-ovima koji su sami pretrpjeli štetu te je njihov rad otežan ili u potpunosti onemogućen kada je riječ o pripremi i provedbi projekata te obavljanju redovnih aktivnosti. Kao jedno od rješenja za tešku situaciju OCD-a u Sisku i Petrinji, vezanu za prostor i kapacitete, nameću se društveno-kulturni centri (DKC) kao uspješan model u stvaranju uvjeta za društveni razvoj i povećanje kvalitete života. Osim što osiguravaju prostor i resurse za odražavanje aktivnosti, DKC-ovi omogućuju građanima da kreiraju, konzumiraju, oblikuju i predlažu sadržaje od javnog interesa uz uspostavljanje participativnih modela upravljanja.  Osim prostornih ograničenja za uspostavu funkcionirajućih DKC-a, važno je jačati i postojeće kapacitete OCD-a i uspostavljati nove. Provedbom zagovaračke i crowdfunding kampanje te online i offline evenata za podizanje svijesti javnosti, donositelja odluka i organizacija civilnog društva ostvaruje se glavni cilj projekta, a to je kroz zagovaranje važnosti DKC-ova za lokalne zajednice u potresu pogođenom području SMŽ unaprijediti položaj i zagovaračke vještine organizacija civilnog društva te kroz jačanje kapaciteta i umrežavanje istih stvoriti nove mogućnost suradnje u svrhu rješavanja krizne situacije.  

Navedeni sadržaj omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Navedeni sadržaj isključiva je odgovornost Foruma za održivi razvoj Zeleni prozor i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

 

 

We are glad to inform you that our project ”Community in the centre – socio-cultural centres as spaces of allies and solidarity” have officially started. The project is financed through Ad hoc action projects of the Active CITIZENS Fund in Croatia (the project is co-financed by financial mechanisms of the European Economic Area and the Kingdom of Norway). Project is coordinated by Croatian Youth Network.

 Partners on the project are Udruga IKS, Agencija lokalne demokracije Sisak and Operacija grad.

The project will last until 30th of June 2021, and the following activities will be implemented through it:

  • Advocacy of foundation of Socio-cultural centres (SCC) as answers to crisis situation
  • Launch of a platform for Socio-cultural centres (SCC)
  • Promotion of Socio-cultural centres (SCC) and crowdfunding campaign for establishment of social-cultural centres

The total value of the project ”Community in the centre – socio-cultural centres as spaces of allies and solidarity” is 4.986,69 € and the financial support is given by Iceland, Liechtenstein and Norway under EGP and Norway grant.

We are really happy that we got financial support for this project because its implementation will have great impact on local population in Sisak-Moslavina county. Before the pandemic and earthquake, Sisak-Moslavina county was already one of the least developed counties in Croatia, so the situation there only got worse. We want to give support for CSOs engaged in helping the local population in the earthquake-affected areas which themselves suffered significant damage and their work was disrupted or completely disabled when it comes to project implementation and regular activities.  As one of the solutions to the difficult situation of CSOs in Sisak and Petrinja, related to space and capacities, Socio-cultural centres are imposed as a successful model in creating conditions for social development and increasing the quality of life. In addition to providing space and resources to sustain activities, they enable citizens to create, consume, design and propose content of public interest while establishing participatory governance models.

It is important to strengthen existing CSO capacities and establish new ones to establish functioning SCCs. The main goal of the project is to implement the advocacy and crowdfunding campaign and online and offline events to raise public awareness, decision makers and CSOs, which is to improve the position of CSOs in the earthquake-affected area by advocating the importance of Socio-cultural centres for local communities and advocacy skills of CSOs and through capacity building and networking to crate new opportunities for cooperation in order to resolve the crisis situation.