Održan Youth catalyst 2.0 trening u Češkoj

U periodu  od 29.listopada – 7.studenog proveden je trening pod nazivom YOUTH CATALYST 2.0 u sklopu Erasmus+ programa u ECOcentru Loutí u Češkoj na kojem je sudjelovala grupa od 4 hrvatskih sudionika od kojih i  naša djelatnica Udruge IKS – Melita Resanović. Sudjelovanje na ovom treningu omogućeno je kroz partnerstvo Udruge Amazonas iz Zagreba  i Brno CONNECTED-a iz Češke. Udruga Amazonas je ujedno bila i organizacija pošiljateljica.  Trening je obuhvaćao 27 sudionika iz raznih zemalja Europske unije kao što su Litva,Grčka,Poljska,Rumunjska,Bugarska…

Trening je bio osmišljen za osobe koje i sami žele biti treneri i facilitatori u području neformalnog obrazovanja i iskustvenog učenja.
 
Glavni fokus  je bio na:
 • boljem razumijevanju procesa učenja u neformalnom obrazovanju,
 • sposobnost stvaranja sigurnog i inkuzivnog okruženja za učenje,
 • razumijevanje grupne dinamike i sposobnost izgradnje grupe,
 • davanje, primanje i korištenje povratnih informacija,
 • uloge trenera, kompetencije i stilovi rada
 • vrijednosti i prednosti te postajanje sigurnijim u radu sa grupama
 • sposobnost osmišljavanja programa učenja temeljenih na osnovnim alatima za neformalno obrazovanje kao što su
  Kolbov ciklus ili NAOMIE
 • razumijevanje i sposobnost olakšavanja promišljanja i analize aktivnosti,
 • fleksibilnost i sposobnost reagiranja na licu mjesta,
 • razumijevanje alata za samorefleksiju i sposobnost njihovog korištenja za služenje vlastitom učenju,
  stvaranje mreže podrške za primjenu onoga što naučite u treningu – kreiranje Trainer alata s drugim sudionicima koji će postati materijal otvorenog izvora alata koji se može koristiti u neformalnim edukcijama.

  Ovo je bilo ugodno i korisno iskustvo za članicu našeg IKS-a tima  koja je sudjelovala i vjerujemo da će dobro upotrijebiti stečeno iskustvo.

                                                        

 

In the period from October 29 to November 7, a training called YOUTH CATALYST 2.0 was held as part of the Erasmus + program at the ECOcentrum Loutí in the Czech Republic, which was attended by a group of 4 Croatian participants, including our employee of the IKS team – Melita Resanović. Participation in this training was made possible through a partnership between The Amazonas Association  from Zagreb and Brno Connected from the Czech Republic. The Amazonas Association was also a sending organization. The training included 27 participants from various European Union countries such as Lithuania, Greece, Poland, Romania, Bulgaria…

The training was designed for people who want to be trainers and facilitators in the field of non-formal education and experiential learning.

The main focus was on:

  • better understanding of the learning process in non-formal education,
  • ability to create a safe and inclusive learning environment,
  • understanding of group dynamics and ability to build a group,
  • giving, receiving and using feedback,
  • coach roles, competencies and work styles values ​​and benefits and becoming more confident in working with groups the ability to design learning programs based on basic tools for non-formal education such as Kolb cycle or NAOMIE understanding and ability to facilitate reflection and analysis of activities,
  • flexibility and ability to react on the spot, understanding the tools for self-reflection and the ability to use them to serve one’s own learning,
  • creating a support network to apply what you learn in training – creating a Trainer tool with other participants that will become open source tool material that can be used in non-formal education.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               This was a pleasant and rewarding experience for a member of our IKS team who participated and we believe they will make good use of the experience gained.

 

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije. 

 

 

The contents of this article is the sole responsibility of Association IKS.

This project is co-funded by the Erasmus+ programe of the

European Union.

 

 

Udruga Amazonas - Centar za mlade grada Zagreba