Konferencija “Zajedno snažniji”

*scroll down for the English version

U Petrinji je održana konferencija „Prezentacija programa Europske komisije za mlade – Zajedno snažniji“ u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. Konferencija je održana 2. prosinca u restoranu Mlinski kamen, s ciljem informiranja sudionika o financiranju solidarnih, volonterskih i edukativnih aktivnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji i šire, kroz programe Europske snage solidarnosti i Erasmus+ za mlade.

Udrugu IKS predstavljale su Tamara, Sabina, Nadja, Matea i Melita – djelatnice Udruge IKS te Ena volonterka udruge i Tereza, studentica na pripravništvu u udruzi. Prva na dnevnom redu bila je tribina o provedenim EU projektima u županiji, u kojoj su aktivno sudjelovale Tamara Jovičić, izvršna direktorica Udruge IKS i Ena Živković, volonterka udruge na projektu Europskih snaga solidarnosti. Tamara i Ena, uz ostale sudionike tribine, odgovarale su na pitanja o samom programu, iskustvima provedbe projekata i volontiranju, kao i o volontiranju u kriznoj situaciji nakon razoznog potresa u Petrinji.

Nakon stanke za kavu, program je nastavljen predstavljanjem mogućnosti financiranja projekata kroz programe Europskih snaga solidarnosti i Erasmus+. U posljednjem dijelu sudionici su razgovarali s predstavnicima udruga koji su predstavljali primjere dobre prakse u radu. Sabina Stipanec Grgić predstavljala je iskustvo Udruge IKS u provedbi volonterskih projekata kroz Europske snage solidarnosti.  Ugodan i inspirativan susret završio je ručkom i neformalnom raspravom svih sudionika.

Terezino pripravništvo financirano je sredstvima EU kroz program Erasmus+. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

 

The conference “Presentation of the European Commission’s Youth Program – Together Stronger” was held in Petrinja, organized by the Agency for Mobility and EU Programs. The conference was held on December 2nd at the Mlinski kamen restaurant, with the aim of informing participants about the financing of solidarity, educational and training activities in Sisak-Moslavina County and beyond, through the European Solidarity Force and Erasmus + for youth programs.

Association IKS was represented by Tamara, Sabina, Nadja, Matea and Melita – employees of the Association IKS and Ena volunteer of the association and Tereza, an internship student in the association.  The first on the agenda was a panel discussion on implemented EU projects in the county, in which Tamara Jovičić, Executive Director of the Association IKS, and Ena Živković, a volunteer of the Association on the European Solidarity Corps project, actively participated. Tamara and Ena, along with other participants of the panel, answered questions about the program itself, experiences in project management and volunteering, as well as volunteering in a crisis situation after the devastating earthquake in Petrinja.

After a coffee break, the program continued with the presentation of project funding opportunities through the European Solidarity Corps and Erasmus + programs. In the last part, the participants talked to representatives of the association who presented examples of good practice. Sabina Stipanec Grgić presented the experience of the Association IKS in the implementation of volunteer projects through the European Solidarity Corps. A pleasant and inspiring meeting ended with lunch and an informal discussion of all participants.