Kampanja za osnaživanje žena – Ženstvenost

For this third week of the women’s empowerment campaign, we decided to focus on:  What is Femininity? It is a question that no one can answer with certainty, no one agree on what it is, or what it should be, not even feminists. We decided as a starting point to use the definition provided by Cambridge dictionary “the fact or quality of having characteristics that are traditionally thought to be typical of or suitable for a woman” (feel free to find your own definition, it is not an exhaustive one, or feel free to read more about the topic !). This definition seems fitting, because of what is often associated with femininity, qualities or attributes such as kindness, empathy, sensitivity etc, thought to be typical of women. We, as a whole, tend to think that men should be masculine or viril and that women should be feminine, locking up women and men in categories. 

But everyone, boys or girls should be free to do what they want, without constantly having to follow these standards. 

This is why on Tuesday, we decided to focus on femininity and sports, and on athletes that decided that they did not care about what sports were supposedly made for them, and are practicing the sport they love, ignoring what people think. 

Ana Carrasco, a Spanish motorcycle racer, is the first woman ever to win a world Championship on solo motorcycle racing.

 

       

Peterson Ceus, is a male Rhythmic gymnast, fighting for the recognition of a men category, at both national and international level. 
They are both examples that you can do whatever you want, be it something everyone else think is not made for you ! 

This campaign has thus far discussed promoting Self-Love through the Bill of Rights and Body Positivity. The theme throughout all weeks has been constantly how we can be inspired by others and our unique selves. 

The 12th right reads, “I have the right to be uniquely myself.”  

In reflection on identity, we can easily fall into thinking about the stereotypes that society has constructed, based around the genders of male and female. Traditionally, masculine qualities have been associated with men while feminine qualities have been associated with women.        

Since femininity is a social construct, we need to consider what shaped our view of feminine attributes, both positive and negative. Deconstructing this narrative is one step in better understanding how we perceive ourselves. In allowing ourselves to own the qualities of either feminine or masculine origin, regardless of our gender, we can again deepen our connection with who we truly are. There is such strength in owning who we are and sometimes we need to reconstruct how we think about our qualities. 

In addressing the view of violence through the lens of machismo culture, Madin Lopez, Founder of Project Q, shares this thought: 

 

       

“Femininity is being big and strong. PS. Vulnerability is being big and strong. Putting yourself out there is strength” 

 

Consider this: we have both feminine & masculine energy & qualities.
Since each person is unique, this is going to manifest in a way that may or may not reflect the narrative you have received growing up.

 

Take some time today to reflect on what your favorite quality is about yourself!

 

Week 3:  What is Femininity? 
Elina Guesnon & Jordan Crouch

 _______________

          Za treći tjedan kampanje osnaživanja žena odlučili smo se usredotočiti na pitanje: Što je ženstvenost? Pitanje na koje nitko ne može sa sigurnošću odgovoriti, nitko se ne slaže oko toga što jest ili što bi trebalo biti, čak ni feministkinje. Kao polazišnu točku odlučile smo se poslužiti definicijom iz Cambridgeovog rječnika “imati svojstva i osobine za koja se tradicionalno smatra da su tipična za žene ili su prikladna za njih.’’(slobodno pronađite svoju definiciju, ova nije iscrpna ili slobodno pročitajte više o temi).

Ova se definicija djeluje prikladno radi onoga što je često povezano s pojmom ženstvenosti, a to su osobine ili atributi poput ljubaznosti, empatije, osjetljivosti itd. za koje se smatra da su tipične za žene. Mi smo u cjelini skloni misliti da bi muškarci trebali biti muževni, a da bi žene trebale biti ženstvene, zaključavajući time žene i muškarce u kategorije.
Ali svi dječaci ili djevojčice trebali bi biti slobodni raditi ono što žele, a da pritom ne moraju stalno slijediti te standarde.
Zbog toga smo se u utorak odlučili fokusirati na ženstvenost i sport, te na sportaše koji su odlučili da im nije stalo do toga koji su to sportovi koji su navodno napravljeni za njih i baveći se sportom koji vole, ignoriraju što ljudi misle.

Ana Carrasco, španjolska motociklistička trkačica, prva je žena koja je ikad osvojila svjetsko motociklističko prvenstvo u solo utrkama.
Peterson Ceus, muški je ritmički gimnastičar koji se bori za priznavanje muške kategorije ovog sporta, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

Oboje su primjeri i dokazi da možete raditi sve što poželite, neovisno o tome što svi drugi misle da to nije napravljeno za vas!

U ovoj se kampanji do sada raspravljalo o promicanju ljubavi prema sebi kroz Povelju o osobnim pravima i pozitivan stav prema vlastitom tijelu (body positivity). Tema koja je protkana u svim objavama od začetka kampanje bila je kako se neprestano možemo inspirirati od drugih i  jedinstvenog sebe.

  1. osobno pravo glasi: “Imam pravo biti jedinstvena ja.”

U promišljanju identiteta lako možemo zapasti u razmišljanje o stereotipima koje je društvo konstruiralo, a temelje se na rodnim aspektima muškaraca i žena. Tradicionalno su muške kvalitete povezane  s muškarcima, dok su ženske kvalitete povezane sa ženama.

Budući da je ženstvenost društveni konstrukt, moramo razmotriti što je oblikovalo naše viđenje ženskih atributa, onih pozitivnih i negativnih. Dekonstrukcija tog narativa jedan je korak prema boljem razumijevanju načina na koji percipiramo sebe. Dopuštajući sebi da posjedujemo kvalitete bilo ženskog ili muškog podrijetla, bez obzira na spol, možemo ponovo produbiti svoju vezu s onim tko uistinu jesmo. Postoji silna snaga u posjedovanju toga tko smo i ponekad trebamo rekonstruirati kako razmišljamo o svojim osobinama.
Govoreći o nasilju kroz prizmu kulture mačizma, Madin Lopez, osnivačica Projekta Q dijeli ovo razmišljanje:”Ženstvenost je biti jaka i snažna. P.S. Ranjivost je biti jaka i snažna. Izložiti sebe je biti snažan “

Razmotrite ovo: imamo i žensku i mušku energiju i osobine. S obzirom na to da je svaka osoba jedinstvena, to će se manifestirati na način koji može i ne mora biti u skladu s narativom s kojim smo odrastali.

 

Danas si uzmite vremena za promisliti o tome koja vam je najdraža osobina sebe!

 

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.