IKSovci u Turkulinovoj 9 potres preživjeli, kulturna ljepotica nije

  1. prosinca 2020., dan je kada se čini da je život u Petrinji stao. 

Razoran potres od 6.4 magnitude po Richteru stopirao je vrijeme za sve stanovnike Petrinje, Gline, Siska i okolnih naselja. Teško je opisati opseg razaranja, a snimke i slike ne dočaravaju realno stanje u gradu Petrinji. 

Iako je to vrijeme blagdana i godišnjih odmora neki od djelatnika i volontera Udruge IKS i toga su dana radili i nalazili se u zgradi u Turkulinovoj 9. 

12 sati, 19 minuta i 54 sekunde, trenutak je koji nećemo nikada zaboraviti. Potres koji nas je zatekao u prostoru IKSa, zvukovi poput grmljavine, užas urušavanja unutrašnjosti zgrade, histerija, povici bespomoćnosti i straha za naše živote, pokušaj spašavanja i izlaska iz zgrade dok se tlo pod nogama ne da uhvatiti, oči pune jeze i neizvjesnosti, samo su dio katastrofe koju smo tada preživjeli. Bijeg iz zgrade prema glavnom gradskom trgu nama je donio spas, ali ne i mir. Tek tada smo se suočili s patnjom i užasom naših sugrađana koji su kao i mi, potražili spas izlaskom iz prostora u kojima su bili. Kroz oblak prašine nazirale su se sjene ljudi koji trče, izbjegavajući gromade žbuke, cigli, greda koji su se sunovratili sa svih zgrada u centru, u istom trenu. Povici, galama, zapomaganje, plač,  urlici majke… djevojčica nije uspjela izbjeći tren prirodne katastrofe.BeFunky collage 1024x1024 - IKSovci u Turkulinovoj 9 potres preživjeli, kulturna ljepotica nije

Trenutak kasnije, slijeganje prašine otkrilo je mnoštvo zastrašenih lica ljudi koji ne znaju što će se dalje dogoditi, traže članove svojih obitelji, pokušavaju nazvati svoje najbliže, samo potvrditi da su živi. Narednih pola sata prošlo je samo u pokušajima uspostavljanja veze, ali ni mreže tada nisu radile. No, u trenutku kada smo osvjestili da smo iz IKSa uspjeli pobjeći, uz ogrebotine i modrice, da su svi naši najbliži u redu, osvjestili smo i činjenicu da je kulturna ljepotica u Turkulinovoj 9  pretrpjela teške udare potresa i zauvijek izgubila svoju čar. Prostori IKSa uvijek su otvorenih vrata zaprimali sve upite i potrebe naših sugrađana, bilo je to mjesto koje je svakodnevno odisalo entuzijazmom i smijehom njenih stanara, IKSovaca, volontera, partnera, suradnika, kolega, prijatelja, djece i mladih.

Povijesna cjelina grada Petrinje ponovo izgleda kao u vrijeme Domovinskog rata, pa čak i gore. Okružje našeg, do jučer radnog prostora, promijenilo je potpuno svoj izgled, i postalo zona opasnosti za svakoga tko se tu zatekne.

Naši volonteri, partneri i sugrađani koji su nas pratili zadnjih mjeseci, znaju da smo od proljeća uložili ogromnu količinu energije, vremena, a i novca kako bismo uredili prostor dostojan svakom našem korisniku. Zahvaljujući sredstvima koja smo povukli kroz različite projekte, nakon 10 godina loženja  5 kamina, pred nepuna 2 tjedna uveli smo i centralno grijanje. U okviru naših prostora djeluje Poduzetnički inkubator, Građanski centar, Lutkarski studio, lokalni Volonterski centar i Info centar za mlade, kroz koje pružamo usluge našim korisnicima, ali i osiguravamo pristojan prostor za djelovanje nekoliko prijateljskih, partnerskih udruga. Prije Nove godine planirali smo podijeliti fotografije “prije i poslije” uređenja, s ponosom i osjećajem zadovoljstva. Međutim, 9 mjeseci mukotrpnog rada u sekundi je otišlo u prah. Stvarnost za “prije i poslje”, nažalost, okrunila je “crvena oznaka” – neuporabljivo zbog oštećenja (rušenje) na prvi dan Nove nam godine. 

BeFunky collage1 1024x1024 - IKSovci u Turkulinovoj 9 potres preživjeli, kulturna ljepotica nije

BeFunky collage2 1024x528 - IKSovci u Turkulinovoj 9 potres preživjeli, kulturna ljepotica nije

I sve to, nemjerljivo je s bolom ljudi koji su izgubili svoje članove obitelji i domove. Od prvog dana nakon potresa, iako bez ureda, Udruga IKS nastavila je s radom kao mobilni tim, neumorno pomažući ljudima na području Petrinje, Siska, Gline i okolnih sela i zaselaka. Veliki dio naših djelatnika također nije u svojim kućama ili stanovima zbog nesigurnosti i oštećenja, no to nas nije spriječilo da nastavimo naš rad kada znamo da smo najpotrebniji. Koordiniramo volontere i šaljemo ih tamo gdje su najpotrebniji, prikupljamo pomoć koju s vozilima udruge dostavljamo u teško dostupna sela.

Dobronamjerni ljudi koji žele novčanim prilogom pomoći osobama čije su kuće i stanovi stradali u potresu, mogu to učiniti uplatom Udruzi IKS uz opis plaćanja Donacija pogođenima potresom, a mi ćemo pomoć preusmjeriti najpotrebitijima.

Ako želite pomoći daljnjem radu Udruge IKS, koja je u potresu izgubila prostor, možete to učiniti uplatom na bankovni račun Udruge s opisom plaćanja Donacija Udruzi IKS.

PODACI ZA UPLATE:

Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota

Privredna banka Zagreb

IBAN: HR0923400091110111232

BIC/SWIFT: PBZGHR2X

Opis plaćanja: Donacija pogođenima potresom ili Donacija Udruzi IKS

Nastavljamo s radom, izvještavamo javnost o stanju i potrebama, i ne posustajemo u onom zbog čega postojimo – pomoć ljudima u potrebi i izgradnja naših zajednica.  

BeFunky collage3 1024x517 - IKSovci u Turkulinovoj 9 potres preživjeli, kulturna ljepotica nije

December 29, 2020, is the day when life in Petrinja seems to have stopped.

A devastating earthquake of magnitude 6.4 on the Richter scale stopped time for all residents of Petrinja, Glina, Sisak and surrounding villages. It is difficult to describe the extent of the destruction, and the recordings and photographs do not describe the real situation in the city of Petrinja.

Although this was a time of holidays and vacations, some of the employees and volunteers of the Association IKS still worked that day and were in the building at Turkulinova 9.

12 hours, 19 minutes and 54 seconds is a moment we will never forget. The earthquake that found us in IKS space, sounds like thunder, the horror of collapsing the interior of the building, hysteria, cries of helplessness and fear for our lives, an attempt of saving our lives and getting out of the building while we couldn’t catch the ground beneath our feet, eyes full of horror and uncertainty, are just a part of the catastrophe we survived then. Escape from the building towards the main town square brought us salvation, but not peace. Only then we faced the suffering and horror of our fellow citizens who, like us, sought salvation by exiting the space in which they were. Through the cloud of dust, the shadows of people running could be seen, avoiding the boulders of plaster, bricks, beams that fell from all the buildings in the center, at the same moment. Shouts, noises, moans, cries, screams of one mother… the girl could not avoid the moment of natural disaster.

A moment later, the settling of dust revealed a multitude of frightened faces of people who do not know what will happen next, are looking for members of their families, trying to call their loved ones, just to confirm that they are alive. The next half an hour passed only in attempts to establish a connection, but the networks were not working. But, in the moment we realized that we managed to escape from IKS, only with scratches and bruises, that all our loved ones were fine, we also realized the fact that the cultural beauty in Turkulinova 9 suffered severe shocks of earthquake and lost its charm forever. IKS space always welcomed all inquiries and needs of our fellow citizens, it was a place full of enthusiasm and laughter of its tenants, IKS members, volunteers, partners, associates, colleagues, friends, children and young people.

The historical core of the city of Petrinja once again looks like it did during the Homeland War, and even worse. The environment of our, until yesterday’s workspace, has completely changed its appearance and has become a danger zone for anyone who finds itself there.

Our volunteers, partners and citizens who have followed us in recent months, know that since the spring we have invested a huge amount of energy, time and money to rebuild this space so it can be worthy of each of our users. Thanks to the funds we have withdrawn through several projects, after 10 years of making fire in 5 fireplaces, less than 2 weeks ago we installed central heating. Within our premises there was an Entrepreneurship Incubator, Civic Center, Puppet Studio, local Volunteer Center and Info Center for Youth, through which we provide services to our customers, but also provide a decent space for several friendly, partner associations. Before the New Year, we planned to share photos of “before and after” renovations, with pride and a sense of satisfaction. However, 9 months of hard work within a few seconds went to dust. The reality of “before and after”, unfortunately, was crowned with a “red mark” – unusable due to damage (for demolition) on the first day of the New Year.

And all of that is immeasurable with the pain of people who have lost their family members and homes. From the first day after the earthquake, although without an office, the IKS Association continued to work as a mobile team, tirelessly helping people in the area of Petrinja, Sisak, Glina and surrounding villages and small places. Many of our employees are also not in their homes or apartments due to insecurity and damage, but this has not stopped us from continuing our work now when we know we are needed most. We coordinate volunteers and send them where they are most needed, we collect aid and deliver it with the association’s vehicles to distant villages.

Well-meaning people who want to help individuals and families whose houses and apartments were damaged in the earthquake with a financial contribution, can do so by making a payment to the Association IKS account with a description of the payment “Donations for people affected by the earthquake”, and we will redirect the help to those most in need.

If you want to help the further work of Association IKS, which lost its office in the earthquake, you can do so by making a payment to the bank account of the Association with a description of the payment “Donations to the Association IKS”.

 

PAYMENT DETAILS:

Association for promotion of IT,  culture and coexistence

Privredna banka Zagreb

IBAN: HR0923400091110111232

BIC / SWIFT: PBZGHR2X

Description of payment: Donation to earthquake victims or Donation to the Association IKS

We will continue to work, inform the public about the situation and needs, and we will not give up on what we exist for – helping people in need and building our communities.