Najava crowdfunding kampanje ”Zajednica u centru” // Announcement of crowdfunding campaign ”Community in center”

Društveno-kulturni centri – #daimamgdje ponovno izgraditi našu zajednicu, a za to je potrebna Vaša pomoć

Grupa građana i organizacija civilnog društva, okupljena u kampanji „Zajednica u centru – da imam gdje… živjeti“, koju predvode udruge IKS iz Petrinje i Agencija lokalne demokracije (ALD) Sisak, uz podršku Mreže mladih Hrvatske i Operacije grad, najavljuje osnivanje dva društveno-kulturna centra u Sisačko-moslavačkoj županiji – jedan u Petrinji i jedan u Sisku. Cilj tih centara je da budu novo središte društvenog i kulturnog života u tim zajednicama nakon potresa, kao mjesta gdje građani mogu provesti vrijeme, dobiti pomoć, kulturno i obrazovno se razvijati, a ponajviše sudjelovati u kreiranju tih prostora i razvoju zajednice. Za to je potrebna pomoć svih građana i zbog toga 22. rujna kreće nacionalna i međunarodna crowdfunding kampanja.

Potres od 6.4 po Richteru, koji je 29. prosinca pogodio Baniju, nije uništio samo domove. Više od infrastrukture, oštetio je zajednicu ljudi koji žive u tom kraju. Uz činjenicu da su mnogi i dalje bez krova nad glavom, čak devet mjeseci kasnije, i da je brzina obnove neizvjesna, važnije je nego ikad održavati međuljudske spone koje drže zajednicu na okupu. Upravo da bi osigurala budućnost ove zajednice, skupina aktivista, volontera, ljudi koji aktivno pomažu na terenu od prvog dana do danas, želi pružati svim Banijcima prostor da zajedno kreiraju budućnost njihove zajednice.

Zbog toga se osnivaju dva društveno-kulturna centra – jedan u Petrinji, jedan u Sisku. Društveno-kulturni centri (DKC) su mjesta gdje se održavaju aktivnosti poput: radionica i edukacija, savjetovanja te drugih oblika pružanja podrške i pomoći (pravne, psihosocijalne, itd.), volonterskih i humanitarnih akcija, kulturnih manifestacija te, što je najbitnije, što god samim građanima treba i što žele organizirati kako bi obogatili sadržaj i pružali pomoć svojim sredinama. Bit DKC-ova jest da rade sa zajednicom i s građanima, ne samo kao servis usluga, već kao uključiv, otvoren prostor za sve. DKC-i se stvaraju na temelju dugogodišnjeg rada udruga IKS i ALD Sisak u zajednici te potreba za takvim prostorima nikad nije bila veća.

No, kako bi se DKC-i mogli realizirati, potrebna je pomoć. Za same prostore osigurani su kontejnerski objekti koji će biti tek prva faza višegodišnjeg razvoja DKC-ova. Ali kako bi se aktivnosti mogle održavati u tim prostorima, potrebno ih je opremiti i tu je potrebna pomoć svih građana. Upravo iz tog razloga 22. rujna kreće crowdfunding kampanja koja će trajati tri tjedna i sve donacije koje se skupe uložit će se isključivo u opremu potrebnu za aktivnosti poput filmskih projekcija, raznih edukacija, glazbenih manifestacija, radionica za djecu, itd.

Više informacija o kampanji i ciljevima bit će objavljeno bliže samom početku kampanje. Do tad, kao dio najave kampanje, 16. rujna u održat će se online konferencija o društveno-kulturnim centrima, situaciji na Baniji te samoj kampanji, koja će se moći pratiti preko Zooma i preko Facebook stranica udruga koje provode kampanju, a već sad može se pogledati kratki video „teaser“ same kampanje na poveznici: https://youtu.be/6_YIgmVt1IM. Svi koji žele primiti informaciju o početku donatorske kampanje mogu se već sad predbilježiti na poveznici: https://forms.gle/iCsVcsYZvqLyfHBB7.

Vrijeme je da Banija dobije priliku procvjetati. Nije dovoljno da se stanje samo vrati u ono prije potresa, već je vrijeme da ovaj kraj konačno dobije sadržaj u zajednici i razvoj koji zaslužuje, da stanovnici pronađu ono što im treba za kvalitetan život u njihovoj lokalnoj zajednici. Zato je krilatica i „hešteg“ kampanje #daimamgdje. Banijci prije svega samo žele to – da imaju gdje. Ova kampanja je zbog toga pokrenuta jer im zajedničkim snagama želi dati upravo to “gdje”.

 

Kontakt za medije:

Ivona Eterović, ivona@mmh.hr, 099/637-9376

______________________________________________________________

Socio-cultural centers – #daimamgdje to rebuild our community and for that we need your help!

A group of citizens and civil society organizations, gathered in the campaign “Community in the center – to have a place to live”, led by IKS from Petrinja and the Agency for Local Democracy (ALD) Sisak, with the support of the Croatian Youth Network and Operation City, announces the establishment of two social -cultural centers in Sisak-Moslavina County – one in Petrinja and one in Sisak. The goal of these centers is to be a new center of social and cultural life in these communities after the earthquake, as places where citizens can spend time, get help, develop culturally and educationally, and most importantly participate in creating these spaces and community development. This requires the help of all citizens, which is why a national and international crowdfunding campaign will be launched on 22 September.

The earthquake of 6.4 on the Richter scale, which hit Banija on December 29, did not only destroy homes. More than infrastructure, it has damaged the community of people living in the area. With the fact that many are still homeless, even nine months later, and that the speed of reconstruction is uncertain, it is more important than ever to maintain the interpersonal bonds that hold the community together. Precisely to ensure the future of this community, a group of activists, volunteers, people who actively help in the field from day one until today, wants to provide all Banians with space to create the future of their community together.

That is why two socio-cultural centers are being established – one in Petrinja, one in Sisak. Socio-cultural centers (DKC) are places where activities are held such as: workshops and education, counseling and other forms of support and assistance (legal, psychosocial, etc.), volunteer and humanitarian actions, cultural events and, most importantly, what whatever the citizens themselves need and what they want to organize in order to enrich the content and provide assistance to their communities. The essence of DCCs is to work with the community and with citizens, not only as a service provider, but as an inclusive, open space for all. DKCs are created on the basis of many years of work of the associations IKS and ALD Sisak in the community and the need for such spaces has never been greater.

But in order for DCCs to be realized, help is needed. Container facilities have been provided for the premises themselves, which will be only the first phase of the multi-year development of DCCs. But in order for activities to be held in these areas, they need to be equipped and the help of all citizens is needed. It is for this reason that the crowdfunding campaign will start on September 22 and will last for three weeks and all donations that will be collected will be invested exclusively in equipment needed for activities such as film screenings, various educations, music events, workshops for children, etc.

More information about the campaign and goals will be posted closer to the start of the campaign. Until then, as part of the campaign announcement, an online conference on socio-cultural centers, the situation in Banja and the campaign itself will be held on September 16, which can be followed via Zoom and the Facebook pages of the associations conducting the campaign. watch the short video “teaser” of the campaign itself at the link: https://www.youtube.com/watch?v=6_YIgmVt1IM. Anyone wishing to receive information about the start of the donor campaign can already pre-register at the link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu6Gz0wtLR8v-PjQMouslodUzwxNC3vLj9GrHgD1uze2ZQGQ/closedform

It is time for Banija to get a chance to flourish. It is not enough to just return to the pre-earthquake situation, but it is time for this area to finally get the community content and development it deserves, for residents to find what they need for a quality life in their local community. That is why it is the motto of the “hashtag” of the #daimamgdje campaign. First of all, the people of Banija just want that – to have a place. This campaign was launched because it wants to give them exactly “where”.

Media contact:
Ivona Eterović, ivona@mmh.hr, 099 / 637-9376