Mrak parti/Blind café

Međunarodni dan slijepih i Dan bijelog štapa obilježavaju se u svijetu s ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima. Nezadovoljavajući položaj slijepih osoba proizlazi iz otežanih mogućnosti zapošljavanja, prisutnosti diskriminacije i stigmatizacije, nedostatku ili nemogućnosti nabavke asistivnih pomagala.

Volonterski centar Petrinja uz veliku pomoć Udruge slijepih SMŽ, Koordinacije Udruga mladih Grada Siska (KUMS) i Udruge za promicanje kulture Zeleni Brijeg te Green Hill bara 15.10. 2020. povodom Dana bijelog štapa i 65. godina rada Udruge slijepih organizirao MRAAAK PARTY!

Mrak party osmišljen je tako da sudionici na sat vremena osjete kako život mraka izgleda. Izgled kojem inače pridajemo golemu važnost tada postaje nebitan. Uživajmo u društvu drugih ljudi, u njihovoj iskrenosti bez ikakvih predrasuda.

Kroz ovu aktivnost djelujemo na održavanje psihofizičkih sposobnosti korisnika Udruge slijepih SMŽ i na taj smanjujemo osjećaj usamljenosti. Također, spojene su lokalne udruge različitog područja djelovanja u cilju ostvarivanja zajedničke dobrobiti kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini.

CRISTINA – intern from Italy

On the 15th of October all of us joined the activity “blind café” in Sisak. The activity was supposed to be with more people and with a lot of different activities but unfortunately the cases of Covid 19 is increasing so we had just an activity for few people.

All the participants wear blind folders and joined one blind person at the table, I was with Marion Clairy and Pavo. At the beginning we presented ourselves, and order something to drink. I don’t feel very comfortable without the view and also with the mask I can’t breathe very well and there was also confusion of voices and sounds of the bar. After a while when all people were silent or just talk less loudly it was better. We played really fun games with sound. We were suppose to recognize which sound was it and sometimes we got it right! But in the other hand when Nadja or Iva said the right sound we just laugh because we were wrong.

After we had some question that we prepared the days before the coffee and we choose randomly from the deck, we asked blind people and they kindly told us their story, their dream, their daily life activities, their hobbies… And after our questions, Pavo asked to the three of us some questions: what we like and how old are we etc. At the end we had a “quest”. One person at the table had to do a “mission” like go to the toilet or ask for a glass of water as completely blind person, walking with the stick and with the help.  We had really fun moments because it made us laugh but at the same time, we reached the goal.

At the end we had some live music played by Pavo and another blind person, we sang together and we danced together.

The activity was well organized and I think that all of us had a lot of fun, spending time together and meet new people. Most important is that this kind of activity is also educational, for raise awareness of disability and for skills how we can help and approach blind people.

———————————————————————————————————————————-

15. listopada svi smo se pridružili aktivnosti „Mrak parti“ u Sisku. Aktivnost je trebala biti s više ljudi i s puno različitih aktivnosti, ali nažalost slučajevi Covida 19 se povećavaju, tako da smo imali samo jednu aktivnost za manje ljudi.

Svi sudionici nosily su poveze na očima i pridružili su se jednoj slijepoj osobi za stolom, a ja sam bila s Marion, Clairy i Pavom. Na početku smo se predstavili i naručili nešto za piće. Ne osjećam se ugodno bez vida, a također s maskom ne mogu disati jako dobro, i bilo je zbunjujuće zbog glasova i zvukova u baru. Nakon nekog vremena kad su svi ljudi šutjeli ili samo manje glasno razgovarali bilo je bolje. Igrali smo zaista zabavne igre sa zvukovima. Trebali smo prepoznati koji je to zvuk i ponekad smo to dobro shvatili! Ali u drugu ruku kad su Nadja ili Iva rekli pravi zvuk, samo smo se smijali jer smo pogriješili.

Nakon igre imali smo nekoliko pitanja koje smo pripremali prije aktivnosti i birali nasumično, pitali smo slijepe ljude i oni su nam ljubazno ispričali svoju priču, svoj san, svoje svakodnevne aktivnosti, svoje hobije … I nakon naših pitanja , Pavo je nama postavio nekoliko pitanja: što volimo, koliko imamo godina itd. Na kraju smo imali “zadatak”. Jedna osoba za stolom morala je obaviti “misiju” poput odlaska na zahod ili traženja čaše vode kao potpuno slijepa osoba, hodajući sa štapom i uz pomoć videće pratnje. Imali smo zaista zabavnih trenutaka jer nas je to nasmijalo, ali istovremeno smo i postigli cilj.

Na kraju smo imali živu glazbu koju su svirali Pavo i još jedna slijepa osoba, zajedno smo pjevali i plesali.

Aktivnost je bila dobro organizirana i mislim da smo se svi zabavili, proveli vrijeme zajedno i upoznavali nove ljude. Najvažnije je da je ova vrsta aktivnosti ujedno i edukativna, radi podizanja svijesti o invalidnosti i stjecanje vještina kako možemo pomoći i pristupiti slijepim osobama.

MARION – ESS volunteer from France

It was a really good experience to speak with blind people and to understand their daily life and their histories.  It was also an opportunity to experiment the sensation to be blind and to realize all the difficulties in a noisy environment. We also have learned how to support and guide blind people in everyday life. I hope we will do this activity as often as possible to increase awareness about this topic.

———————————————————————————————————————————-

Bilo je zaista dobro iskustvo razgovarati sa slijepim ljudima i razumjeti njihov svakodnevni život i njihovu povijest. Bila je to i prilika za eksperimentiranje osjećaja da budemo slijepi i spoznamo sve poteškoće u bučnom okruženju. Također smo naučili kako podržati i voditi slijepe osobe u svakodnevnom životu. Nadam se da ćemo ovu aktivnost raditi što je češće moguće kako bismo povećali svijest o ovoj temi.

CLAIRY – ESS volunteer from France

We spent a late afternoon and early evening in a Sisak on activity “Blind café”.

We had to be blindfolded to be able to do the activities with blind people. Being blind for a moment was very unsettling. I really liked to put myself in their shoes because I could understand for how little time I was blindfolded and how difficult it was. I didn’t expect such an atmosphere, the activities went well, everyone was in a great mood and at the end of the activities we had a small concert in the bar. Blind accordionist and guitarist were playing, we could hear Croatian songs and it was just great. I really liked it, I would do it again.

———————————————————————————————————————————-

Kasno popodne i ranu večer proveli smo u Sisku na aktivnosti „Mrak parti“.

Morali smo imati povez na očima da bismo mogli sudjelovati u aktivnostima sa slijepim osobama. Biti slijep na trenutak bilo je vrlo uznemirujuće. Zaista sam se htjela staviti na njihovo mjesto jer sam mogla shvatiti koliko sam malo vremena imao povez na očima i koliko je to bilo teško. Nisam očekivala takvu atmosferu, aktivnosti su prošle dobro, svi su bili izvrsno raspoloženi i na kraju aktivnosti imali smo mali koncert u baru. Svirali su slijepi harmonikaš i gitarist, mogli smo čuti hrvatske pjesme i bilo je jednostavno sjajno. Jako mi se svidjelo, ponovila bih to opet!

FLORIAN – ESS volunteer from France

I enjoyed my time at the blind café, it was a new experience for me. I wasn’t sure what we would do exactly, as our original plans had changed a bit because of some new measures implemented due to the Covid. But what we ended up doing was fun and according to some of our plans; we just couldn’t do everything we would like to do.

It was nice to see Radmila, the blind person I got assigned a few weeks ago, for the second time, and to interact in a completely new and different way. Being blindfolded added a lot to the uniqueness of the experience. Having to focus a lot more on the tone of the voices surrounding me was harder than expected, and it was a bit too noisy in the room. But I liked the little games we did, and I learned some new things about blind people. I’m satisfied with the experience overall.

———————————————————————————————————————————-

Uživao sam u vremenu na “Mrak partiju”, to je za mene bilo novo iskustvo. Nisam bio siguran što ćemo točno raditi, jer su se naši prvotni planovi malo promijenili zbog nekih novih mjera provedenih zbog Covida. Ali ono što smo na kraju radili bilo je zabavno i prema nekim našim planovima; jednostavno nismo mogli raditi sve što bismo željeli.

Bilo je lijepo vidjeti Radmilu, slijepu osobu za koju sam bio zadužen prije nekoliko tjedana, po drugi put i imati interakciju na potpuno nov i drugačiji način. Povez za oči puno je dodao jedinstvenosti iskustva. Usredotočiti se na ton glasova koji me okružuju bilo je teže nego što sam očekivao, a u sobi je bilo previše bučno. Ali svidjele su mi se male igrice i naučio sam neke nove stvari o slijepim osobama. Zadovoljna sam ukupnim iskustvom.

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

Projekt “volonterIKS ” financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.