Dva mjeseca u Petrinji

*scroll below for the english version*

Prije odlaska svi su me pitali: „Što ćeš tamo? Zašto si odabrala Hrvatsku, zašto Petrinju?”. Zapravo, nisam imala odgovor na ova pitanja, ali ponekad jednostavno trebate otići negdje da ih pronađete. No, kada sam izašla iz autobusa, pala su mi na pamet sva ta pitanja „Zašto Petrinja?”.

Odabrala sam praksu u Petrinji u lipnju 2021., što je za mene bilo čudno razdoblje. Upravo smo doživjeli drugo zatvaranje u Italiji i bila sam nestrpljiva učiniti nešto uzbudljivo i praktično. Bilo mi je muka od lekcija i teorijskih pojmova i htjela sam primijeniti to što sam učila tijekom prakse. Kada sam na internetu pronašla Udrugu IKS, zainteresirala sam se jer sam mislila da ako IKS radi u tako teškoj i nesigurnoj situaciji, poboljšavajući život ljudima, to bi mogle učiniti i talijanske udruge. Osim toga, htjela sam iskusiti što ljudi proživljavaju i kako civilno društvo reagira.

Kad sam otišla iz Italije na praksu u Udrugu IKS nisam imala konkretna očekivanja, znala sam da ću raditi sa stvarno dostupnim profesionalcima jer su mi prije dolaska puno pomogli oko birokratskih zahtjeva sveučilišta, ali nisam znala što ću točno trebati raditi. Kad sam stigla, pronašla sam stvarno blizak i gostoljubiv tim koji mi je pomogao da se osjećam ugodno. U ova dva mjeseca Udruga IKS mi je dala povjerenje tražeći od mene da osmislim aktivnosti i projekte. Ponekad je bilo teško jer nisam znala puno o hrvatskom društvu, a posebno o petrinjskoj zajednici. Međutim, ta su iskustva bila korisna jer sam shvatila da je za uspješnu aktivnost najvažnije poznavanje društvenog konteksta kako bi se aktivnost prilagodila da se nitko ne osjeća neugodno.

Kada bih ove mjesece definirala jednim pridjevom, vjerojatno bih izabrala kaotičan. Svaki dan je bio stvarno drugačiji i ponekad je bilo jako teško imati rutinu. Uvjeti rada su se stalno mijenjali, ljudi su dolazili i odlazili svaki trenutak i ponekad sam se osjećala izgubljeno jer nisam mogla imati orijentire i povratne informacije o tome na čemu radim. Međutim, sama sam eksperimentirala što znači raditi u nesigurnoj situaciji, u malom prenatrpanom uredu. Trenirala sam se da mogu raditi sama i pod pritiskom te da budem što je moguće neovisnija i proaktivnija. Doživjela sam što znači raditi sama i koliko je bolje raditi u timu za osmišljavanje aktivnosti jer ideje svih nas mogu stvoriti zajednički proizvod. Još jedna stvar koju sam shvatila, što sam prije uzimala zdravo za gotovo, jest da postoje neki konteksti u kojima se s nekim temama ne može otvoreno suočiti jer su građani stvarno osjetljivi. Ovo je jedna od stvari koja me tjerala na razmišljanje ovih mjeseci, nešto što prije nisam doživjela. Okusila sam kako rat utječe na ljude i kako sukobi mogu promijeniti odnose u društvu i to je povećalo moju svijest. Zbog toga mi je jako drago što mi je Udruga IKS pružila priliku da napišem projekt REKOM. Čak i ako ne bude odobren, proces kreiranja i pisanja za mene je zaista imao smisla jer me natjerao na razmatranje sa različitih stajališta i senzibiliteta.

Onima koji su me pitali „Što radiš u slobodno vrijeme?”, uvijek sam odgovarala da puno čitam i da razmišljam o sebi i svojim potrebama nakon dvije lude godine pandemije. Čak i ako su prve riječi koje sam naučila na hrvatskom bile „Kruh sa sjementkama”, nisam se toliko popravila u dva mjeseca koliko sam ovdje provela pa mi je bilo jako teško komunicirati s domaćim ljudima, nema previše vida loca za mene. Međutim, kad god sam izašla i upoznala nekoga, dojmili su me mladi ljudi ove male zajednice jer me većina pokušavala uključiti, netko me ponudio pivom, drugi su sa mnom razgovarali na engleskom tijekom večeri.

Čak i ako je ovo kraj mog puta u Udrugi IKS, sigurno nije kraj mog puta u radu sa civilnim društvom. Zahvaljujući ovom iskustvu, više sam se uvjerila u važnost trećeg sektora za stvaranje boljeg društva i odgovaranje na potrebe ljudi i nadam se da ću svoje ideje i ono što sam naučila tijekom ovih iskustava, u svojoj zajednici uspjeti provesti u praksi.

 

 

Everyone was asking me before I left: “What are you going to do? Why did you choose Croatia, and why Petrinja?”. Actually, I did not have an answer for these questions, but sometimes you just need to leave to find them. However, when I got off the bus all these questions went to my mind, “Why Petrinja?”.  

I chose to do my internship in Petrinja in June 2021, it was a weird period for me. We had just experienced the second lockdown in Italy and I was looking forward to do something exciting and practical because of my impatience. I was sick of lessons and theoretical notions and I wanted to put in practice what I was studying. When I found Association IKS on the internet I got interested because I thought that if IKS was working in a such difficult and precarious situation, improving people life, also Italian associations could do it. In addition, I wanted to touch what people are experiencing and how the Civil Society is reacting.  

When I left Italy for my internhip in Udruga IKS I did not have specific expectations, I knew that I would work with really available professionals because before my departure, they helped me a lot with the bureaucratic things of the university, but I did not know what exactly I was going to do. When I arrived, I found a really tight-knit and welcoming team that helped me to feel comfortable. During these two months the Association has placed its trust on me asking me to design activities and projects. Sometimes it was difficult because I did not know a lot about Croatian society and, in particular, Petrinja community. However, these experiences were useful because I understood that the most important thing for a successful activity is knowing the social context in order to customize a suitable activity to not make anyone feel uncomfortable.  

If I should define these months with one adjective, I would probably choose chaotic. Every day was really different and sometimes was really difficult to have a routine. Working conditions were continuing changing, people were coming and going on every moment and sometimes I felt lost because I could not have landmarks and feedbacks on what I was working on. However, I experimented on my own what does it means to work in a precarious situation, in a small overcrowded office. I got trained to work really closed to end-lines and under pressure and to be as much independent and proactive as possible. I experienced what does it means to work alone and how better it is to work in team for designing because the ideas of all of us can create a common product. Another thing that I realized, that before I took for granted, is that there are some contexts in which some topics cannot be faced openly because citizens are really sensitive. This is one of the things which make me think a lot during these months, is something that before I had never experienced. I got a taste of how the war impacts on people and how conflicts can change relations in a society and this increased my awareness. For this reason, I am really glad for the opportunity that the association gave me writing the RECOM project. Even if it will not be approved, the process of creation and designing had been really meaningful for me because it forced me to consider different point of views and sensibilities. 

To the ones who asked me “What are you doing in your free time?”, I always answered that I was reading a lot and I was thinking about myself and my needs after two crazy years of the pandemic. Even if the first words that I learned have been “Kruh sa sjementkama”, I did not improve so much in the two months that I spent here so it has been really difficult to communicate with local people, no too much vida loca for me. However, whenever I went out and meet someone I was impressed by the young people of this little community because most of them tried to include me, someone offering me a beer, others talking in English with me for an evening.  

Even if this is the end of my journey in Udruga IKS, for sure it is not the end of my journey in working with the Civil Society. Thanks to this experience, I got more convinced about the importance of the Third Sector for creating a better society and to answer to people needs and I hope I will be able to put in practice my ideas and what I learned during these experiences in my community.  

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS. Elenino pripravništvo financirano je sredstvima EU, kroz program Erasmus+ u suradnji sa Sveučilištem u Bolonji.

The contents of this article is the sole responsibility of Association IKS. Elena’s internship is financed by EU, through Erasmus+ program in cooperation with University of Bologna.