Zamjena odjeće u Petrinji

Industrija brze mode proizvede 100 milijardi odjevnih predmeta godišnje, od kojih 85% završi u smeću – jeftino izrađeno i jeftino bačeno u smeće. Tkanina je nekada bila vrijedan resurs, ispredena i tkana ručno, trebala je trajati cijeli život i ponovno se koristila do posljednjeg komada. No s industrijskom revolucijom i premještanjem ljudskog rada u jeftine tvornice koje iskorištavaju radnike, proizvodi se mnogo više tkanine nego što bi ljudima ikada moglo trebati. Proizvodnja odjeće ne samo da je obezvrijedila vrijednost tkanine nego i zagađuje planet nevjerojatnom brzinom.

Jedan od načina da se suočite s ovom nepotrebnom proizvodnjom otpada je dati novi život staroj tkanini – na primjer kupnjom rabljene odjeće. U vašem se ormaru trenutno može nalaziti komad odjeće koji vam se ne sviđa ili ga nikada niste nosili, a možda je nečija odjeća iz snova. Bliži se “Earth Overshoot day”, datum kada potražnja čovječanstva za ekološkim resursima i uslugama u određenoj godini premašuje ono što Zemlja može regenerirati u toj godini; pa stoga mi u Udrugi IKS organiziramo razmjenu odjeće 1. lipnja 2024. godine od 9 do 13 sati u nadi da ćemo smanjiti naš utjecaj na okoliš.

Cilj je promovirati ponovnu upotrebu tkanina i odjevnih predmeta na način koji je pristupačan i ne zahtijeva novac za sudjelovanje.

Naša zamjena odjeće izgledat će otprilike ovako: Održat će se u Turkulinovoj 9 u Petrinji, ispred i sa strane kontejnera Društveno kulturnog centra Udruge IKS. Osigurati ćemo prostor izvan kontejnera za svakoga tko želi zamijeniti svoju odjeću u tradicionalnijem stilu buvljaka – možete se prijaviti za naš ograničeni prostor za stolom putem sljedeće poveznice. Također ćemo imati prostor unutar kontejnera za razmjenu vaše odjeće bez potrebe za vlastitim stolom u prostoru Udruge IKS: Donesite svoju odjeću do stola na vratima, mi ćemo je postaviti po cijelom našem prostoru za razmjenu, ostavljajući vam slobodu da pregledate i uzmete svu odjeću koja vam se dopadne. U našem prostoru također ćemo postaviti informacije o utjecaju industrije brze mode, kao i najave za filmove o zaštiti okoliša koji će se prikazivati u Petrinji. Tu će biti i stol za besplatno piće i grickalice.

Neka pravila zamjene:

 -Donesite svoje stvari za razmjenu. Moraju biti čiste i u stanju za nošenje –  nemojte donositi smeće na razmjenu.

 -Svoju odjeću ostavite kod nas na ulazu gdje ćemo je mi uzeti s Vaših ruku i pobrinuti se za njeno postavljanje u prostoru za razmjenu

– Iako je cilj razmjena odjeće i tkanina, slobodno ponesite i cipele, šešire, kišobrane, čarape, ručnike ili druge odjevne dodatke – osim nakita.

-Slobodno uzmite sve predmete postavljene u prostoru za razmjenu koji vam se svide, ne morate tražiti odobrenje

-Ne brinite zbog stvari koje su ostale u prostoru za razmjenu, mi ćemo se pobrinuti za njih

-Zabavite se!

Svi predmeti koji ostanu u prostoru za razmjenu nakon završetka događaja koristit će se na jedan od nekoliko načina: Dio odjeće koristit će se za radionicu upcyclinga na Socijala festivalu, koja će se održati na istoj lokaciji dva tjedna nakon toga, gdje ćemo ponovno oblikovati stare tkanine za stvaranje novih predmeta i dati im novu namjenu. Neki će biti donirani različitim udrugama na području Sisačko-moslavačke kao što su Klub Žabice, Caritas ili Crveni križ. Svu tkanina koja ostane, Udruga IKS će ponovno iskoristiti za buduće aktivnosti i projekte. Pridružite nam se u borbi protiv prekomjerne proizvodnje otpadnih tkanina i nadamo se da se vidimo 1. lipnja!

 

The fast fashion industry produces a 100 billion of garments per year, of which 85% ends up in the garbage – cheaply made and cheaply trashed. Fabric used to be a valuable resource, spun and woven by hand, meant to last a lifetime, and reused until its last scraps. But with the industrial revolution and the outsourcing of human labour to cheap sweatshops, much more fabric is being produced than humans could ever need. The production of clothes has not only devalued the worth of fabric but is also polluting the planet at an incredible rate.

One way to confront this unnecessary production of waste is to give new life to old fabric – for example by acquiring your clothes second-hand. In your closet right now there might be a piece of clothing that you don’t like or have never worn that might be somebody else’s dream clothes. Earth Overshoot day draws closer, the date when humanity’s demand for ecological resources and services in a given year exceeds what Earth can regenerate in that year; and thus we at Udruga IKS are organizing a clothing swap this first of June 2024, from 9am to 1pm in the hopes of reducing our ecological impact.

The goal is to promote the re-using of fabric and clothing items in a way that is accessible and requires no money to participate.

Our clothing swap will look something a little like this: It will take place at Turkulinova 9 in Petrinja, in front and iside of the Udruga IKS DKC containers. We will set up a space outside of the containers for anybody who wants to swap their clothes in a more traditional flea-market style- you can apply for our limited table space through the following link [make a link]. We will also have a space inside the containers for swapping your clothes withour needing your own table at the udruga IKS swap area: Bring your clothes to a table at the door, we will set them up all over our swap space, leaving you free to browse and take any clothes that catch your fancy in it. In our space we will also put up information on the impact of the fast fashion industry, as well as project trailers for films on environmentalism that will be shown in Petrinja. There will also be a table for free drinks and snacks.

Some swap rules:

-Bring items of your own to swap. They will have to be clean and in wearable condition – don’t bring your trash to swap.

-Leave your clothes with us at the entrance where we will take them off your hands and take care of setting them up in the swap space

-While the goal is to swap clothes and fabrics, feel free to also bring shoes, hats, umbrellas, socks, towels, or other clothing accessories – excluding jewellry.

-Feel free to take any items set up in the swap area that catch your fancy, no need to ask

-Don’t worry abour any items left in the swap area, we will take care of them

-Have fun!

Any items left in the swap area after the event is finished will be used in one of several ways: Some clothes will be used for the upcycling workshop in the Socjala Festival, happening in the same location two weeks afterwards, re-fashioning the old fabric to create new items and give them a new use. Some will be donated to different associations in the Sisak-Moslavina area like Klub Žabice, Caritas, or the Red Cross.If any fabric scraps remain then Udruga IKS will reuse them for future activities and projects.

Join us in the fight against overproduction of fabric waste, and we hope to see you on the first of June!

 

 Europske snage solidarnosti logo 3x 300x272 - Zamjena odjeće u Petrinji

 

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Udruge IKS.