Kampanja za osnaživanje žena – Kršenje kodeksa

This week, we break the codes!

 This week we focus on women who in the History of Croatia, break codes. The women that did not care about what was proper for a woman, that break society’s shackles. Tatjana Barat, in her book ‘’Priče o neustrašivim hrvatskim ženama’’, review intrepid Croatian women, who were the first to do something, or to succeed in a field traditionally reserved to men. This very educative book, especially for foreigners like ourselves, was used as a base for Tuesday’s post. 

Two women were put forward, two women that pave the way for thousands of others. Alma Pl. Baley (1888-1981), is the first Croatian woman to get her driving license in 1914, considered crazy by most men, she persevered, and get her license on the first try. Her history was then told in newspapers, and many women decided to follow her example. Marija Jurić Zagorka (1873-1957), is one of the first woman to be a journalist in Croatia, she was a fierce militant of women’s rights, and did not hesitate to make her voice heard, even if many thought that her place was to stay at home. She organised the first ever women’s protest in Zagreb, participate in women’s congress, and wrote for women’s magazines. Why talk about them? To not consider that everything is written into stones, especially our rights as women. They fight for their rights, and we should always do the same, because there is always rights to be gain, and rights can always be taken back. 

 

        

 

We can continually be inspired by those who have gone before us to set a new standard and break through society’s traditional views of how we are supposed to live our lives. It can be motivating to read and see these stories, knowing how they help change history and the world as we know it. How do we feel when we think about putting ourselves in the role of breaking the code? Is this an intimidating, unattainable feeling? Or perhaps do we own it, feeling confident in going against the norm and standing out? This week we explore not only women who have broken the code, but how each of us can start to explore breaking the code in our own lives!

 

 

There can be comfort in the status quo. However, sometimes we get to a point where this is no longer a satisfying place to stay. Change can be scary as we are facing the unknown. Perhaps this looks like making a big life decision you have not witnessed anyone else making or simply having varying opinions or beliefs from those around you. 

Here are some simple steps in walking towards the discomfort of the unknown in following your aspirations, even when it seems scary or unusual:

  1. Support System – Toxic people will find a way to discourage your dreams. Building up a support network whom you can depend on is important for encouragement and your mental wellbeing. Having people who can be there with you, breaking the code, also eases the stress of trying something radical alone! 
  2. Who is Breaking the Code – Seek out women and individuals who are out there living their authentic selves, breaking the code. What do you admire about them? What are some characteristics you share? What are ways they overcame barriers that can be applied to your life situation?
  3. Overcoming Barriers – Sometimes taking the time to recognize what obstacles are in between us and our dreams is a great first step in overcoming barriers. Once you have a dream or goal in mind, take the time to figure out how you will handle situations that may prohibit you from reaching your ambitions. Is it the opinions of others? Perhaps, a fear of failure? Take a dive into better understanding how you are affected by your thoughts.
  4. Build Confidence Through Experience – The more we create and take advantage of opportunities to have courage building experiences, the easier it becomes to tackle the bigger challenges. The more experiences we have, the more this becomes our norm rather than something scary or unknown.

 

    

Week Four: Breaking the Code 
Elina Guesnon & Jordan Crouch

__________________

Ovaj tjedan kršimo kodekse!

         Ovaj  tjedan fokusiramo se na žene koje su kroz povijest Hrvatske kršile kodekse. Žene koje nije bilo briga za ono što se smatralo pristojnim i koje su razbijale okove društva. Tatjana Barat u svojoj knjizi ‘Priče o neustrašivim hrvatskim ženama’ osvrće se na neustrašive hrvatske žene koje su bile prve u nečemu ili su uspjele na poljima tradicionalno rezerviranim za muškarce. Ova vrlo poučna knjiga, posebno za strance poput nas, poslužila je kao baza za ovotjedni post.

         Izdvojene su dvije žene, dvije žene koje su utrle put tisućama drugih. Alma Pl. Baley (1888-1981), prva je Hrvatica koja je dobila vozačku dozvolu 1914. godine, većina muškaraca ju je smatrala ludom, no ona je ustrajala i dobila vozaču dozvolu pri prvom pokušaju polaganja. O njezinoj povijesti tada se pisalo u novinama, a mnoge su žene odlučile slijediti njezin primjer. Marija Jurić Zagorka (1873-1957), jedna je od prvih ženskih novinarki u Hrvatskoj, bila je žestoka borkinja za ženska prava i nije se ustručavala da njezin glas dođe do izražaja, čak iako su mnogi smatrali da joj je mjesto u kući. Organizirala je prvi ženski prosvjed u Zagrebu, sudjelovala na ženskom kongresu i pisala za ženske časopise. Zašto govoriti o njima? Da ne uzimamo mnoge stvari zdravo za gotovo , posebno naša prava kao žene. One su se borile za svoja prava i mi bismo uvijek trebali učiniti isto jer prava se uvijek mogu dobiti, ali se prava  uvijek mogu i oduzeti.

       Kontinuirano se možemo nadahnjivati od onih koje su bile prije nas kako bi postavili novi standard i pobili tradicionalne poglede društva na to kako trebamo živjeti svoj život. Može biti motivirajuće čitati i čuti te priče, znajući kako mogu pomoći u promjeni povijesti i svijeta  kakav poznajemo. Kako se osjećamo kada zamišljamo sebe u ulozi one koja krši kodekse? Je li to zastrašujuć, nedostižan osjećaj? Ili možda to posjedujemo, osjećajući se sigurnima u suprotstavljanju normama i isticanju? Ovaj tjedan istražujemo ne samo žene koje su prekršile kodekse već i kako svaka od nas može početi istraživati ​​kršenje kodeksa u vlastitim životima!

       U statusu quo može biti utjehe. Međutim, ponekad stignemo do točke u kojoj to za nas prestaje biti zadovoljavajuće stanje. Promjene mogu biti zastrašujuće dok se suočavamo s nepoznatim. Možda to izgleda kao velika životna odluka kojoj niste svjedočili da ju je neko drugi donosio ili jednostavno imate različita mišljenja ili uvjerenja od onih oko vas.

Ovdje je nekoliko jednostavnih koraka za praćenje vlastitih aspiracija, čak i kada se to čini zastrašujućim ili neobičnim:

  1. Sustav podrške – Otrovni ljudi pronaći će način da obeshrabre vaše snove. Izgradnja mreže podrške na koju se možete osloniti važna je za vaše ohrabrenje I mentalno blagostanje. Imati ljude koji mogu biti s vama dok kršite kodekse, također olakšava stres koji je prisutan kada sami isprobavamo nešto radikalno!
  2. Tko krši kodekse – Potražite žene i pojedince koji kršeći kodekse žive svoje autentično ja. Čemu se divite kod njih? Koje su to osobine koje možda dijelite s njima? Kojim načinima su savladali svoje prepreke, a da se mogu primijeniti na vašu životnu situaciju?
  3. Prevladavanje prepreka – Ponekad je uzimanje vremena za prepoznavanje prepreka koje stoje između nas i naših snova prvi korak u prevladavanju prepreka. Jednom kada na umu imate svoj san ili cilj, uzmite si vremena za smisliti kako biste mogli postupiti u situacijama koje bi vam mogle otežati dostizanje vaših ambicija. Jesu li to mišljenja drugih? Možda strah od neuspjeha? Uronite u bolje razumijevanje kako misli koje imate utječu na vas.
  4. Izgradite samopouzdanje kroz iskustva – što više kreiramo i iskorištavamo mogućnosti za stjecanje ohrabrujućih iskustava, postaje nam lakše uhvatiti se u koštac s većim izazovima. Što više takvog iskustva imamo, to nam više postaje norma, a ne nešto zastrašujuće ili nepoznato.

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.