Kampanja za osnaživanje žena – Uvod

Kampanja za osnaživanje žena serija je za promicanje svijesti o stvarima koje se tiču ​​žena i slavljenje onoga što znači biti žena. Dvije pripravnice iz udruge IKS iz Petrinje došle su na ideju želeći proširiti nedavni projekt Dan žena – Žene kroz Petrinjsku povijest. Važno je istaknuti žene koje su tijekom povijesti utjecale na zajednicu.

Nakon projekta „Žene kroz petrinjsku povijest“, ukorijenilo se uvjerenje da bi žene trebale slaviti tijekom cijele godine, a ne tijekom jednog dana. Kako su obje  mlade žene, dvije pripravnice vidjele su  korist u nastavku razgovora o pozitivnim promjenama u vezi sa ženama, ističući da žene imaju pravo na svoja osobna prava. Isto tako, kada uspoređujemo ukupnu rodnu ravnopravnost u EU-u, Hrvatska zaostaje za većinom ostalih zemalja. To ukazuje da je napredak nužan u Hrvatskoj i može se postići samo ako svi razumiju i osjećaju zabrinutost za ženska prava. Zato naše dvije pripravnice vjeruju da ova kampanja nije samo bitna, već je presudna za osnaživanje žena!

 

Jordan i Elina, naše dvije pripravnice, odlučile su se u ovoj kampanji usredotočiti na dvije teme.

 

Prva, koja će se svakog utorka promovirati na našim društvenim medijima, bit će posvećena slavlju moćnih žena. To mogu biti moćne povijesne ličnosti, uspješne žene ili obnovljene žene koristeći svoju slavu za promociju ženskih prava, i ne zaboravite da svaku ženu treba slaviti! #womenpower.

Druga jest promovirati svakog četvrtka na našim društvenim medijima, a usredotočit će se na alate i savjete koje bi žene trebale ili mogle koristiti kako bi otkrile sebe, prihvatile sebe i što je još važnije da vole sebe. Ova kampanja prije svega promiče ljubav i pozitivnost te potiče žene da preuzmu odgovornost za svoju sudbinu.

 

Što očekivati?

Svaki bi tjedan bio posvećen nekoj temi, a možete nas pratiti na Instagramu i Facebooku, kako biste imali sve informacije!

Prvi tjedan (od 23.3. Do 27.3.) Bit će posvećen predstavljanju kampanje i proslavi žena

Drugi tjedan (od 30/03. Do 03/04.) Bit će posvećen pozitivnosti tijela

Treći tjedan…. pratite nas kako biste znali sljedeći korak naše kampanje!

The Women’s Empowerment Campaign is a series in promoting awareness around matters affecting women and celebrating what it means to be a woman. Two interns from Udruga IKS in Petrinja came up with the idea while wanting to expand on the recent Women’s Day Project- Women Through Petrinja History (to add a picture of the poster). It is important to highlight women who have influenced the community throughout history, and it is also necessary to continue this conversation.

 

Following the project- Women Through Petrinja History, the belief that women should be celebrated during the entire year and not during one day, took roots. As young women themselves,  the two interns saw a benefit in continuing the conversation around positive change regarding women, highlighting that women are entitled to their own personal rights. As well, when comparing the overall gender equality in the EU, Croatia is behind most other countries. This indicates progress is necessary within Croatia and can only be achieved if everyone understands and feels concern towards women’s rights. That is why our two interns believe that this campaign is not only essential but crucial for women’s empowerment.

 

Jordan and Elina, our two interns, decided for this campaign to focus on two topics.

 

The first one, which will be promoted every Tuesday on our social media, will be dedicated to the celebration of powerful women. They can be powerful historical figures, successful women, or renewed women using their fame to promote women’s rights, and don’t forget that every woman should be celebrated! #womenpower.

The second one, will be promoted every Thursday on our social media, and will focus on the tools and tips women should or could use to discover themselves, to accept themselves and more importantly to love themselves. This campaign first and foremost promotes love and positivity, and urges women to take charge of their own fate.

 

What to expect?

Every week would be dedicated to a theme, and be sure to follow us on Instagram and Facebook, to have all information!

The first week (23/03 up to 27/03) will be dedicated to introducing the campaign & celebrating women

The second week (30/03 up to 03/04) will be dedicated to body positivity

The third week…. BE SURE to follow us to know the next step of our campaign !