RAD S MLADIMA UDRUGE IKS KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE U EUROPI

Europe@DJHT bila je četverodnevna aktivnost financirana kroz Erasmus+ program koja je omogućila 350 youth workera, istraživača i raznih dionika u području rada s mladima iz 30 zemalja da sudjeluju na najvećem njemačkom kongresu o radu s djecom i mladima.

Od događaja Europe@DJHT – Creating a social and fair Europe prošlo je oko mjesec dana, taman koliko je našoj Ivi Markulj, koja je predstavljala Udrugu IKS u Dusseldorfu, trebalo vremena da posloži sve dojmove s konferencije.

Uz Udrugu IKS, iz Hrvatske su sudjelovale još 4 organizacije: Europski dom Vukovar, Carpe Diem, Isusovačka služba za izbjeglice i Mreža mladih Hrvatske.

U suradnji s Odjelom za mlade u gradu Düsseldorfu održano je je 18 terenskih posjeta koji su dali konkretan uvid u rad organizacija i službi za djecu i mladež s posebnim osvrtom na rad s mladima u Düsseldorfu i Njemačkoj.

Uz terenske posjete, sudionici su imali priliku sudjelovati u velikom broju prezentacija, radionica i foruma koji su se održavali diljem Kongresnog centra Dusseldorf, kao i na sajmu organizacija koje rade s djecom i mladima u Njemačkoj.

Kompleksan ali kvalitetan i uhodan njemački sistem rada s mladima predstavlja veliku inspiraciju i model kojem Hrvatska treba težiti. Njemačka se sastoji od 16 saveznih zemalja (Bundesländer), te na nacionalnoj/federalnoj razini i kroz savezne zemlje ima razgranatu mrežu odgovornosti javnih tijela u području rada s mladima. Civilno društvo je priznato kao nezamjenjiv suradnik u osiguravanju nekih osnovnih i svih dodatnih usluga za djecu i mlade. Civilni sektor je tretiran kao jedan od temeljnih pretpostavki demokratskog sustava i sukladno tome i financiran.

Federalno ministarstvo za obitelj, starije građane, žene i mlade (Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ)) ima sličnu ulogu kao i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Hrvatskoj, dok Odbor za obitelj, starije građane, žene i mlade operira pod Bundestagom (njemačkim parlamentom). Ako želite vidjeti kako radi hrvatski Odbor za obitelj, mlade i sport ili famozni Kabinet za mlade predsjednice Kitarović, posjetite stranice Hrvatskog sabora ili Ureda predsjednice…sretno!

Federalnom ministarstvu (BMFSFJ) se pridružuju i druga ministarstva koja nose manje uloge, specifične za svoje područje, u pružanju adekvatne zaštite djece imladih (zdravlje, prava, sigurnost, radna prava, imigracija…).

Njemačko savezno vijeće mladih (DBJR) je radna grupa od 24 organizacije, 16 regionalnih vijeća mladih i pet udruženih udruga koje pružaju savjetodavne usluge. Vijeće je osnovano 1949. godine i obuhvaća niz organizacija članica iz crkvenih, ekoloških, rekreativnih i društvenih organizacija mladih, izviđača…Iz povijesnih razloga, udruge političkih omladinskih stranaka i studentske organizacije ne sudjeluju u ovom vijeću.

Udruge koje su uključene u Njemačko savezno vijeće mladih su neovisne i nemaju izravni doprinos države, iako dobivaju sredstva kroz njemački Plan za djecu i mlade. 16 regionalnih vijeća za mlade djeluju na federalnoj razini, a brojna općinska i gradska vijeća mladih djeluju na lokalnim razinama.

S obzirom da pomladci političkih organizacija nisu mogli biti dio Njemačkog saveznog vijeća mladih, stvoren je Njemački nacionalni odbor za međunarodni rad s mladima (DNK) kako bi zastupao njemačke organizacije mladih u europskim tijelima. DBJR, Vijeće političkih organizacija mladih i članovi Njemačke sportske mladeži čine taj odbor. DNK predstavlja njemačke organizacije mladih u multilateralnoj sferi. Jedana od njegovih funkcija služiti kao nacionalno vijeće mladih u Europskom forumu mladih, a također blisko surađuje s međunarodnim institucijama kao što su Europske unija, Vijeće Europe i Ujedinjeni narodi.

Postoji više od 90 nadregaregionalnih organizacija mladih u kojima je organizirana oko četvrtina svih mladih ljudi u Njemačkoj. Sukladno tome, one imaju snažan utjecaj i lobiraju u pitanjima vezanim uz politiku mladih.

Arbeitsgemeinschaft für Kinder-und Jugendhilfe (Udruga za socijalnu skrb  djece i mladeži, AGJ) može se nazvati krovnom organizacijom. AGJ je udruga saveznih organizacija mladih, vodećih organizacija humanitarnih institucija, središnjih profesionalnih organizacija, vrhovnih vlasti saveznih država (ministarstava) i radnih skupina odjela za mlade saveznih država. Svi su aktivni u upravljanju i praksi za dobrobit mladih ili na federalnoj osnovi ili sa saveznim značenjem. AGJ pruža razne informativne materijale za kolege u institucijama i udrugama u zaštiti mladih.

Gore opisana struktura je jednostavni prikaz mreže koju čine javna tijela i civilni sektor. Programi i aktivnosti za mlade financiraju se od strane ministarstava, regionalnih i lokalnih tijela, te kroz brojne zaklade i privatne organizacije.

Youth work/rad s mladima u Njemačkoj je profesija, te ako se želite baviti radom s mladima morat ćete završiti npr. studij socijalne pedagogije/rada ili vrstu više škole za edukatore.