LevelUp! Poboljšanje kvalitete rada s mladima

Jugend- & Kulturprojekt e.V., Germany, hosted the training course “LevelUp!” at Semper Schule in Dresden from the 15th – 19th October 2018. The aims of this training course were to define the framework, the working principles and methods of youth work in Belgium, Croatia, Cyprus, Germany, Greece, Poland, Portugal, Spain and the United Kingdom, to identify the main challenges of youth work in Europe and the participating countries (needs analysis), to work on addressing the needs of young people at local and European level, to work on youth work’s quality development and to learn and test new innovative methods and digital tools that validate and recognise youth workers’ competences. Three Association IKS staff and board members participated in this project along with two other representatives from Croatia from Association Bonsai Dubrovnik. 

Od 15. do 19. listopada, partnerska organizacija u Njemačkoj Jugend- & Kulturprojekt e.V., organizirala je trening po imenu “LevelUp”! u prostorima Semper Schule – škole u Dresdenu. Tijekom treninga sudionici su imali za cilj definirati okvire, načela i metode u radu s mladima u Belgiji, Hrvatskoj, Cipru, Njemačkoj, Grčkoj, Poljskoj, Portugalu, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, kako bi identificirali ključne izazove u radu s mladima (analizirali potrebe) u Europi i zemljama sudionika, radili na rješavanju potreba mladih ljudi na lokalnoj i europskoj razini, na razvoju kvalitete u radu s mladima, naučili i testirali nove inovativne metode i digitalne alate koji potvrđuju i prepoznaju kompetencije osoba koje rade s mladima. Dvije zaposlenice i članica upravnog vijeća udruge IKS sudjelovale su u ovom projektu uz još dva predstavnika Hrvatske iz Udruge Bonsai, Dubrovnik. 

Trainers, Myrto-Helena Pertsinidi and Theresa Lempp introduced the main topic of the training course and presented Jugend- & Kulturprojekt e.V. The participants first team work activity was focused on the framework, working principles and methods of youth work in their countries. The teams presented the similarities and differences between their countries regarding the framework, principles and methods of youth work. Participants also watched a video of the strategic partnership project Eu – Net (Erasmus+ Programme) which highlights the main challenges of youth work in Germany, Greece, Spain and Italy, afterwards discussing challenges that youth work faces nowadays in Europe. Challenges were also presented in studies and reports of the European Commission and the Council of Europe and recommendations of the European Commission to solve issues such as the lack of recognition of youth work, the lack of a well-established reporting and documentation system, uncertainties regarding concepts and indicators and the lack of visibility.

Trenerice, Myrto-Helena Pertsinidi i Theresa Lempp predstavile su glavnu temu treninga i udrugu Jugend- & Kulturprojekt e.V. Prva timska aktivnost sudionika bila je usmjerena na okvire, načela i metode u radu s mladima u njihovim zemljama. Timovi su predstavili sličnosti i razlike među zemljama u pogledu okvira, načela i metoda u radu s mladima. Sudionici su također gledali video o projektu strateškog partnerstva Eu – Net (Erasmus + Program) koji naglašava glavne izazove u radu s mladima u Njemačkoj, Grčkoj, Španjolskoj i Italiji, nakon čega je slijedila rasprava o izazovima s kojima se trenutno susreću osobe koje rade s mladima u Europi. Izazovi su također predstavljeni u studijama i izvješćima Europske komisije i Vijeća Europe i preporukama Europske komisije za rješavanje pitanja kao što su nedostatak priznavanja rada s mladima, nedostatak dobro uspostavljenog sustava izvješćivanja i dokumentacije, neizvjesnosti glede koncepata i pokazatelja te nedostatak vidljivosti.

Robert Seliger, Counselor for Quality Development in Youth Work – Stadtjugendring Dresden e.V. made a presentation about quality in youth work in Germany making reference to the participation ladder, quality standards, instruments and challenges. The participants discussed in groups the following topics: quality tools and methods they use in youth work, how they tackle the key challenges discussed, the quality criteria in youth work, the good practices for different participation levels. We also had a study-visit to the youth centre “Juchten” in Gorbitz, where we had the opportunity to see and observe what open youth work is like in Dresden, meet youth workers and observe the interaction between youngsters and children in the youth centre and explore its facilities. Robert Seliger and Cornelia Seltmann (youth worker in Juchten) showed the participants around and made an introduction about the youth centre. The participants discussed with them their observations and exchanged their impressions about the way the youth centre of Gorbitz “Juchten” functions and its impact on young people and children.

Robert Seliger, savjetnik za kvalitetu u radu s mladima – Stadtjugendring Dresden e.V. napravio je prezentaciju o kvaliteti u radu s mladima u Njemačkoj, pozivajući se na ljestvicu sudjelovanja, standarde kvalitete, alate i izazove. Sudionici su raspravljali u skupinama o sljedećim temama: kvalitetni resursi i metode koje koriste u radu s mladima, način na koji se bave ključnim izazovima, kriteriji kvalitete u radu s mladima, dobre prakse za različite razine sudjelovanja. Također smo imali i studijski posjet centru za mlade “Juchten” u Gorbitzu gdje smo imali priliku vidjeti i promatrati kako izgleda “otvoreni” rad s mladima u Dresdenu, upoznati osobe koje rade s mladima (Youth worker), promatrati interakciju između mladih i djece u centru i istražiti sadržaje centra. Robert Seliger i Cornelia Seltmann (Youth worker u Juchtenu) upoznali su nas s centrom za mlade. Sudionici su razgovarali s njima o svojim zapažanjima i razmijenili svoje dojmove o načinu funkcioniranja centra za mlade Gorbitz “Juchten” i utjecaju istog na djecu i mlade korisnike.

Álvaro Sanz Lampérez made a presentation about youth work’s development with focus on the recognition and validation of youth workers’ competences. The 8 key competences were discussed and participants worked in pairs to make self & peer assessment and create their competence portfolios.

Álvaro Sanz Lampérez održao je prezentaciju o razvoju rada s mladima s naglaskom na prepoznavanju i vrednovanju kompetencija osoba koje rade s mladima. Sudionici su raspravljali o 8 ključnih kompetencija i radili u parovima kako bi izvršili samoprocjenu i stvorili portfelj svojih kompetencija.

The training also included a presentation about digital open badges – “BADU open badges” that validate youth workers’ competences. Participants were divided into two teams where they were instructed how to use the online platform and issue and claim open badges after which they had the opportunity to provide feedback about the online platform and the open badges.

Trening je također uključio prezentaciju o digitalnim otvorenim bedževima – “BADU open badges” koji potvrđuju stečene kompetencije osoba koje rade s mladima. Sudionici su tada podijeljeni u dvije ekipe gdje su bili upućeni kako koristiti online platformu i izdavati i tražiti otvorene bedževe nakon kojih su imali priliku analizirati online alate i ponuditi povratnu informaciju o samoj platformi “Badu”.

Stay tuned as the second activity of the training course Level UP is going to take place at the end of January 2019 in Thessaloniki, Greece!

Pratite i dalje naše vijesti jer ćemo drugu aktivnost u sklopu projekta održati u Solunu u Grčkoj, krajem siječnja 2019.!

This project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.

Ovaj projekt sufinancira Europska unija kroz program Erasmus+.