Kampanja za osnaživanje žena – globalni stavovi

For this week, we decide that talking about social norms, and their impact on gender equality was essential. 

The post of Tuesday is based on the findings of the UNDP (United Nation Development Programme) in the report, “2020 Human development perspectives: tackling social norms, A game changer for gender inequalities.” This report analyzed data coming from 75 countries in the world.

 

Since the beginning of the Women’s Empowerment Campaign, we tried to pass very positive messages, that women (especially girls) should be free to choose their career, sports, style of life, and should not hesitate to fight for their rights. To tackle those issues is only a part of the work that should be done to erase gender inequalities. To fight for political, economic and social rights is just the first step, because gender equality will never be achieved if social biases are not addressed. Social judgments about how men and women should behave, what is acceptable and what is not, are an invisible barrier that is stopping gender equality to be achieve in any country in the world today.

Don’t forget that men and women are both responsible for those biases, according to the finding of the UN, 90% of both men and women hold some bias against women. More than 50% of both women and men said that they think men are better political leader, almost 40% think that men are better business executive, and finally (and probably one of the worst), 28% think that it is justified for a man to beat his wife. 

We hope that this small overview on social beliefs will be helpful and help you make your voice heard. 

 

To see the report in its entirety: http://hdr.undp.org/en/GSNI

 

Addressing gender inequalities and bias throughout the world is an overwhelming and intimidating task. When we talk about shifting culture, this could seem threatening as for many, our culture is a big piece of what defines us. However, in every community, as we learned on Tuesday, gender equality ceases to exist. When we internalize the social norms that are oppressive in nature, we continue to promote inequity. It is easy to continue navigating life with the traditional view, especially if we are limited by intaking only what is familiar to us. 

Visibility can be the ultimate tool in shifting norms. Here are some strategies in how to work towards this visibility in each of our communities:

Consuming Non-traditional Media, Challenging Status Quo
It’s hard to know what attitudes or norms are contributing to bias if we don’t challenge our own perspectives, especially when we don’t have examples or an understanding of harmful attitudes. Because social norms and bias are so deeply engrained, consuming media that expands these perspectives is necessary. Listening to, watching, or reading alternative perspectives helps us form a more holistic understanding of not only the world, but of our community and own beliefs.

Reflection
Reflection proves to be an incredible tool to do some inward inspection of how bias have affected us OR how we have perpetuated bias. As we can see over time, culture is ever evolving. How are we contributing to these shifts? What shift do we want to see? What’s scary when we think about change? How can we individually make a difference in how we engage with others, promoting a culture of equity?

Conversations
While it is most helpful to see these conversations at higher levels, as leadership in political and private sectors have a great influence on social norms, everyday conversations about inequalities, oppression and violence against women can have an immense effect. If we begin to deconstruct the ‘norm’ and understand what alternatives to this look like, we can begin to see meaningful change. Directly addressing harmful language and ideas can be a useful tactic in shifting what the established norm is.

 

Week 6: Global Attitudes
Elina Guesnon & Jordan Crouch

___________________________________________________

Za ovaj tjedan odlučile smo da je razgovor o društvenim normama i njihovom utjecaju na ravnopravnost spolova bio neophodan.

Post od utorka zasnovan je na nalazima UNDP-a (Programa Ujedinjenin naroda za razvoj) iz izvješća, “Perspektive ljudskog razvoja 2020: rješavanje društvenih normi i problema rodnih nejednakosti”. Ovo izvješće analiziralo je podatke koji dolaze iz 75 zemalja svijeta.

Od početka kampanje za osnaživanje žena pokušali smo prenijeti vrlo pozitivne poruke da bi žene (posebno djevojke) trebale biti slobodne u odabiru karijere, sporta, načina života I da ne bi trebale oklijevati u borbi za svoja prava. Rješavanje tih pitanja samo je mali dio koji bi trebalo učiniti kako bi se izbrislae rodne nejednakosti. Borba za politička, ekonomska i društvena prava samo je prvi korak, jer rodna ravnopravnost nikada neće biti postignuta ako se društvene pristranosti ne riješe. Društvene prosudbe o tome kako bi se muškarci i žene trebali ponašati, što je prihvatljivo, a što ne, nevidljiva su prepreka koja sprečava postizanje ravnopravnosti spolova u bilo kojoj zemlji svijeta danas.

Ne zaboravite da su za te pristranosti odgovorni i muškarci i žene, a prema nalazu UN-a 90% muškaraca i žena ima određene stereotipe prema ženama. Više od 50% i žena i muškaraca misli da su muškarci bolji politički vođe, gotovo 40% smatra da su bolji poslovni izvršitelji i konačno (i vjerojatno jedan od najgorih), 28% smatra da je opravdano kada muškarac tuče svoju ženu.

Nadamo se da će ovaj kratki pregled društvenih uvjerenja biti od pomoći I koristan u borbi da se vaš glas čuje.

Za vidjeti cjelokupni izvještaj :  http://hdr.undp.org/en/GSNI

Rješavanje rodnih nejednakosti i pristranosti u cijelom svijetu je neodoljiv i zastrašujuć zadatak. Kada govorimo o promjeni kulture, to bi mnogima moglo izgledati prijeteće, naša je kultura velik dio onoga što nas definira. Međutim, u svakoj zajednici, kako smo saznali u utorak, rodna ravnopravnost prestaje postojati kada internaliziramo društvene norme koje su ugnjetavajuće prirode, a time nastavljamo promicanje nejednakosti. Lako je kretati se životom tradicionalnog pogleda, pogotovo ako smo ograničeni unošenjem samo onoga što nam je poznato.

Vidljivost može biti krajnji alat u mijenjaju normi. Evo nekoliko strategija za postizanje vidljivosti u svakoj od naših zajednica:

Korištenje netradicionalnih medija, osporavanje statusa Quo
Teško je znati koji stavovi ili norme doprinose pristranosti ako ne osporavamo svoje vlastite perspektive, posebno kada nemamo primjere ili razumijevanje štetnih stavova. Budući da su društvene norme i pristranosti toliko duboko ukorijenjene potrebno je konzumiranje medija koji proširuju te perspektive. Slušanje, gledanje ili čitanje alternativnih perspektiva pomaže nam oblikovati cjelovitije razumijevanje ne samo svijeta, već i naše zajednice i vlastitih uvjerenja.

Promišljanje 
Promišljanje se pokazalo nevjerojatnim alatom za provjeru kako je pristranost iznutra utjecala na nas ILI kako smo u nama ovjekovječili pristranost. Kao što vidimo, tijekom vremena kultura se stalno razvija. Kako doprinosimo tim promjenama? Koji pomak želimo vidjeti? Što je zastrašujuće kada razmišljamo o promjenama? Kako možemo pojedinačno napraviti razliku u načinu na koji djelujemo s drugima promičući kulturu jednakosti?

Razgovori
Iako je najkorisnije vidjeti te razgovore na višim razinama, jer vodstvo u političkom i privatnom sektoru ima velik utjecaj na društvene norme, svakodnevni razgovori o nejednakosti, ugnjetavanju i nasilju nad ženama mogu imati ogroman učinak. Ako počnemo dekonstruirati ‘normu’ i shvatimo kako izgledaju alternative za to, možemo početi primjenjivati ​​značajne promjene. Izravno obraćanje štetnom jeziku i idejama može biti korisna taktika u mijenjanju onoga što je utvrđena norma. 

References:

  1. 16 Tips to Change Social Norms for Girls
  2. Addressing the Social and Cultural Norms That Underlie the Acceptance of Violence Proceedings of a Workshop—in Brief
  3. How Norms Change

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.