Još jedna Change Makerica stigla u Petrinju

U sklopu novog projekta Europskih snaga solidarnosti pod nazivom Change makers čiji je nositelj Udruga IKS, u Petrinju polako pristižu nova volonterska lica. Projekt je orijentiran na promociju i razvoj međugeneracijske solidarnosti, smanjenje nejednakosti među mladima u školama kroz razvijanje neformalnih metoda obrazovanja te promociju tolerancije, solidarnosti, prihvaćanja i multikulturalizma. Projekt Change makers realizira se kroz partnerstva s organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Španjolske, Turske i Poljske.

Druga volonterka u nizu dugoročnih volontera koji dolaze volontirati u Petrinju je Necla iz partnerske organizacije Pi Youth Association iz Turske. Što Necla ima za reći o sebi pročitajte u daljnjem tekstu.

*Scroll below for English version.

‘Pozdrav svima,

Ja sam Necla i imam 24 godine. Dolazim iz Turske. Teško je točno reći iz kojeg grada, jer sam se puno selila ☺ Upravo sam diplomirala i postala psihološka savjetnica. Imam više od tri godine iskustva u radu s organizacijama na lokalnoj i državnoj razini, radeći s ranjivim i manjinskim skupinama na problemima s kojima se susreću. Također sam volontirala putem ”workaway” web stranice na programima kao što je pomoć u kućanskim poslovima i djeci kod kuće u Švedskoj (tijekom mog Erasmus programa), ali i pomažući hostelima u svakodnevnom radu. Kroz ova iskustva poboljšala sam engleski jezik, komunikacijske vještine i ljudske odnose. Volim svoju profesiju i druženje s ljudima, kako bih im pomogla i stupila u kontakt s njima, učila o njima i samoj sebi još više! Nakon diplome za psihološkog savjetnika htjela sam imati iskustva s ljudima koji imaju različito porijeklo, dolaze iz različitih kultura i uvjerenja. Tada sam pomislila da je pravo vrijeme za volontiranje u inozemstvu u sklopu projekta Europskih snaga solidarnosti. Tako sam se našala u udruzi IKS u Petrinji. Sada ću tijekom 6 mjeseci raditi kao voditeljica društvenih događaja. Često se čuje da ćemo imati vremena pronaći se i otkriti svijet čim završimo školu, pa fakultet, pa nakon stjecanja radnog iskustva, braka, rađanja djece … Sve to vrijeme čekamo trenutak da se zapitamo: je li to moj stvarni život ili samo igram ulogu u ovoj predstavi, koju je napisao netko drugi? Ali želim djelovati sada i otkriti se kroz ovo iskustvo.

Vrijeme je da izazovem sebe, iskusim drugačiju kulturu, razvijem nove životne vještine i pridružim se međunarodnom volonterskom timu. Ovdje u Petrinji !! “

________________________________________

As part of the new project of the European Solidarity Corps called Change makers, which is carried out by the Association IKS , new volunteers are slowly arriving to Petrinja. The project is focused on the promotion and development of intergenerational solidarity, reducing inequality among young people in schools through the development of non-formal education methods and the promotion of tolerance, solidarity, acceptance and multiculturalism. The change makers project is implemented through partnerships with organizations from Bosnia and Herzegovina, Spain, Turkey and Poland.
The second in a series of long-term volunteers who are coming to volunteer in Petrinja is Necla from our partner organization PI Youth Association from Turkey. Read below what Necla has to say about herself.

”Hello everyone,

I’m Necla, 24 years old. I’m coming from Turkey. It’s hard to tell exactly which city because I moved a lot ☺ I’ve just graduated from collage and became a counselor. I have over three years-experience working with community organizations locally and at a state level, working with vulnerable and minority groups on the issues they face. I have also volunteered through workaway website such as helping housework and kids at home in Sweden (during my Erasmus program), helping hostels for their daily works. Through these experiences I improved my English, communication skills and human relations. I love my department and the bringing to be with people, to help them and get contact with them, learn about them and me more! After graduation as a counselor I wanted to have experience with people who have different backgrounds, come from different cultures and beliefs. Then I thought it is the right time become a volunteer in abroad as a part of a European Solidarity Corps project. That’s how I found myself at the IKS Association in Petrinja.Now, during 6 months I’ll be working as an social event manager. I often heard we would have time to find ourselves and discover the world as soon as we finish school, then college, then after getting work experience, marriage, having children… All this time we are waiting for the moment to ask ourselves: is this my real life or I’m just having a role in this play, written by somebody else? But I wanna act now and discover myself through this experience. 

Time to challenge myself, experience a different culture, develop new life skills and join international volunteering team. Here in Petrinja!!”

  • Necla

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge IKS.

The contents of this article is the sole responsibility of Association IKS.