English on Monday evenings / Engleski ponedjeljkom navečer

For four months every Monday evening was made a bit brighter, more international and fun with English lessons held by me, a volunteer from Latvia that can mumble in English nonstop. Although Mondays are the least favorite days for most people I had 4 enthusiastic students that made me want to prepare the best for them.

Četiri mjeseci svaka večer ponedjeljka bila je malo svjetlija, više internacionalna i zabavna s nastavom engleskog jezika koju sam održavala ja, volonterka iz Latvije koja stalno nešto brblja na engleskom. Iako su ponedjeljci najmanje omiljeni dani mnogim ljudima, imala sam 4 entuzijastična polaznika zbog kojih sam se pripremala najbolje što znam.

 

Starting with basics of English language, greetings, numbers, colours when I saw that my dear Croatian student progress in rapid speed we moved to topics as work, traveling, holidays. Discussing these topics, listening to songs, viewing pictures and describing them and writing short stories. And of course, I had to be a classical teacher with surprise tests and exams. I hope they don’t hold it against me.

Počevši od osnova engleskog jezika pozdravima, brojevima, bojama vidjela sam da su moji dragi Hrvati napredovali vrlo brzo i stoga smo prešli na teme poput posla, putovanja, godišnjih odmora. Diskutirali smo o ovim temama, slušali glazbu, gledali fotografije opisujući ih, pisali smo i kratke priče. Naravno da sam morala biti i klasična učiteljica s iznenadnim testovima i ispitima. Nadam se da mi nisu zamjerili.

 

 

The reason why I enjoyed creating lessons for these people so much was because I saw their surprise and dedication when they noticed that in my lessons we can laugh, joke and feel free to make mistakes. Therefore they were not the only ones learning but also teaching, I myself had to get more out of comfort zone when trying to pronounce Croatian words and asking their help in process of creating the learning content reliable and useful.

Razlog iz kojeg sam uživala pripremajući lekcije za ove ljude je jer sam vidjela njihovo iznenađenje i predanost kada su shvatili da se na mojim predavanjima možemo smijati, šaliti i osjećati slobodno raditi pogreške. Zato oni nisu bili samo učenici, nego i učitelji pa sam morala izaći iz svoje sigurne zone pokušavajući izgovoriti riječi na hrvatskom i tražiti njihovu pomoć u procesu kreiranja lekcija koje će biti pouzdane i korisne.

 

 

An activity that soon on became a tradition in our English lessons, was listening to a song in English beforehand reading lyrics in Croatian and English. This definitely was my favorite part because we could bond over the music we like, relax after an intence hour of learning and end the class in an enjoyable way before we go to our own homes til next Monday. In addition to that unexpected tradition was born when my student saw that I have some basic in Croatian language – they made a rule that before the English class starts we can talk only in Croatian, the same way as we can speak only English while the class is happening. This led to some funny situations when I tried to explain well… almost anything in Croatian with the small vocabulary that I had. But thanks to this self-made rule I was put in their skin as someone who has limited language knowledge and gave me a better understanding how and what to teach them.

Aktivnost koja je uskoro postala tradicijom na našim lekcijama je slušanje pjesama na engleskom prije nego što smo čitali tekstove tih pjesama na engleskom i hrvatskom jeziku. To mi je definitivno bio omiljeni dio predavanja jer smo se povezali oko glazbe koju volimo i opuštali nakon intenzivnog učenja na kraju svakog predavanja u ugodnoj atmosferi prije nego bi se razišli i pošli kućama do slijedećeg ponedjeljka. Nenadana tradicija se izrodila osim toga kada su moji polaznici shvatili kako znam neke osnove hrvatskog jezika – napravili su pravilo gdje prije svakoga predavanja pričamo samo na hrvatskom isto kako smo i razgovarali samo na engleskom dok se održavala nastava. Radi toga smo imali bezbroj smiješnih situacija kada sam pokušala objasniti… pa bilo što na hrvatskom s malim vokabularom kojim baratam. Ali zahvaljujući ovom samo-pogođenom pravilu imala sam priliku iskusiti kako je biti netko s ograničenim znanjem jezika i to mi je dalo bolji uvid u ono kako su se polaznici osjećali i kako ih bolje učiti.

 

I want to thank Mira, Marijan, Jurica and Marjan for making this a truly amazing teaching experience in which I learnt that no matter of age, profession or nationality easiest way how to collaborate is to have a genuine joy in what you are doing, open human interaction, listening to each other’s needs and a handful of humour.

Željela bih zahvaliti Miri, Marijanu, Jurici i Marjanu za ovo uistinu izvrsno iskustvo u kojemu sam shvatila da bez obzira na dob, profesiju ili nacionalnost najlakši način da surađuješ s nekim je da se istinski raduješ onomu što radiš, imati otvorenu ljudsku interakciju i slušati potrebe drugih sve začinjenom šačicom humora.

 

 

Dārta Olekša

 

Ovaj članak dio je projekta “Active under pressure” financiranog od Europske Unije kroz program Eramsus+ Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; mobilnost pojedinaca u području mladih.

logo-erasmusplus-700

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih.

agencija-mobilnost-logo