Alejandro Medina: Malo putovanje volontera u Petrinji

A small tour as a volunteer in Petrinja by Alejandro Medina

Since I arrived to Petrinja, I have learned a lot of things, both personally and professionally, making this experience enrich me day after day.

Otkad sam stigao u Petrinju, naučio sam puno stvari, na osobnoj i profesionalnoj razini, zbog čega me ovo iskustvo svakodnevno obogaćuje.

 

My volunteering started in puppet studio, where I have learned to handle the sewing machine and to create clothes for  puppets. It’s a very fun activity, because it allows me to develop my creativity in and reflects a part of me in the puppets I make.

Moj volontiranje započelo je u lutkarskom studiju, naučio sam koristiti mašinu za šivanje i kreirati odjeću za lutke. To je jako zabavno jer mi dopušta da razvijam svoju kreativnost u kreacijama i odražava dio mene u lutkama koje izrađujem.

 

When I joined the association and start to discover Petrinja, I’ve seen that it’s a deteriorated town, its streets, buildings and facades are gray. I got an idea about carry out the campaign named “Petrinja Life and Color”, in which we would invite the citizens to paint different place sin the city, giving it life with color. This way, people would feel better and  develop a greater sense of belonging in the community.

Kad sam došao u udrugu IKS i počeo upoznavati Petrinju, shvatio sam da je to prilično uništen grad čije su ulice, građevine i fasade sive. Pomislio sam kako bi bilo dobro provesti kampanju „Petrinja – život i boje“ u kojoj bi pozvali građane da oslikaju razna mjesta u gradu i ožive ih bojom. Na ovaj način građani bi se bolje osjećali u prostoru i razvili bi osjećaj pripadnosti svojoj zajednici.

Soon after I arrived, I met a 16-year-old girl, Maja. Maja is in high school and because of cerebral palsy  she’s bee nin wheelchair since she was born. She is very intelligent and creative, and she is very interested in foreign languages, especially Spanish. Since her childhood she loved watching latin telenovelas, listening to Spanish music and her Spanish is really good. When the pedagogist of Petrinja High School asked if there is a possibility to become Maja’s „conversation asistent“,  I was really glad because I can talk to her in my native langugage. Maja and I meet twice a week, sometimes in IKS and sometimes at her house, we can talk about different topics, we understand eachother perfectly and sometimes I take on the role of the teacher, teaching her a bit of grammar, pronuntation and vocabulary, and useful things like numbers, time or similar terms in Spanish.

Ubrzo nakon svog dolaska, upoznao sam šesnaestogodišnju djevojku Maju. Maja pohađa srednju školu, a zbog cerebralne paralize od rođenja je u invalidskim kolicima. Maja je veoma pametna i kreativna, te ju veoma zanimaju strani jezici, naročito španjolski. Maja od djetinjstva voli latinoameričke sapunice i pjesme na španjolskom jeziku i dobro je uvježbala jezik. Kad je pedagoginja Srednje škole Petrinja pitala postoji li mogućnost da postanem Majin „asistent za razgovor“, bilo mi je jako drago jer s njom mogu razgovarati na svom materinjem jeziku. S Majom se sastajem dva puta tjedno, ponekad u udruzi IKS a ponekad kod kuće, možemo pričati o raznim temama, odlično se razumijemo, a ponekad preuzmem ulogu učitelja pa vježbamo  gramatiku, izgovor riječi i proširujemo rječnik, te korisne stvari poput brojeva, vremena i sličnih pojmova na španjolskom.

 

Because of everything I experienced in my volunteering, I feel satisfied, because it’s nice know that I’ve done small things that contribute to society and that in the end you see a progress, step by step, making  society more just and equal for all.

 

Zbog svega s čime sam se susreo u volontiranju, osjećam se zadovoljnim, jer me usrećuje što znam da radim male stvari koje pridonose društvu i na kraju vidiš napredak korak po korak čineći svijet pravednijim i jednakim za sve.

 

Alejandro Medina, EVS volunteer (volonter Europske volonterske službe)

 

Ovaj članak dio je projekta “Puppet theatre – A fair play” financiranog od Europske Unije kroz program Eramsus+ Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca; mobilnost pojedinaca u području mladih.

logo-erasmusplus-700

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih.

agencija-mobilnost-logo